SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE
 

SDLSNRH_Pravilnik_o_strajku

 

 

 

Pravilnik o štrajku SDLSNRH u PDF formatu pogodan za ispis

 

 

 

Na temelju članka 64. i 65. Statuta Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Sindikat) i članka 210. Zakona o radu, Glavno povjereništvo Sindikata na 10. Sjednici održanoj 8. studenoga 1996. godine donosi ovaj

PRAVILNIK O ŠTRAJKU
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Štrajk je krajnja sredstvo kojemu Sindikat pristupa kada se utvrdi da drugim sredstvima i načinima sindikalnog djelovanja nije moguće ostvariti zaštitu i promicanje gospodarskih i socijalnih interesa svojih članova.

Članak 2.

Štrajk se organizira u slučajevima:

 • kršenja i neispunjavanja odredaba Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike Republike Hrvatske,
 • kršenja i neispunjavanja odredaba Kolektivnog ugovora za lokalnu upravu i samoupravu,
 • davanja sindikalne potpore zahtjevima zaposlenih u drugim djelatnostima (štrajk solidarnosti).

Članak 3.

Ne može se pristupiti štrajku ako prije toga nije završen postupak mirenja s poslodavcem, a koji nije uspio.

Odluka o stupanju u štrajk donosi se uz razmatranje svih mogućih posljedica, s obzirom na značaj djelatnosti koju Sindikat zastupa.

II. ODLUKA O ŠTRAJKU

Članak 4.

Prijedlog o stupanju u štrajk može dati svaka sindikalna podružnica i svako drugo tijelo Sindikata.

Članak 5.

Odluka o stupanju u štrajk donosi Glavno povjereništvo Sindikata nakon obavljene konzultacije s povjerenicima u sindikalnim podružnicama.

Odluka o stupanju u štrajk donosi se tajnim glasovanjem.

Odluka o stupanju u štrajk je pravomoćna ako se za nju izjasni većina od ukupnog broja članova Glavnog povjereništva Sindikata.

Članak 6.

Odluka o štrajku sadrži:

 • razloge radi kojih se stupa u štrajk,
 • datum donošnja odluke o štrajku,
 • mjesto, dan, vrijeme početka i trajanja štrajka,
 • sastav štrajkačkog odbora i predsjednika odbora,
 • bavješćivanje poslodavca pisanim putem o sastavu štrajkačkog odbora.

III. ŠTRAJKAČKI ODBOR

Članak 7.

Štrajkački odbor ima najmanje sedam članova, a bira se na sjednici Glavnog povjereništva Sindikata između članova Sindikata.

Štrajkački odbor:

 • vodi štrajk i odgovoran je za njegovo provođenje,
 • u tijeku štrajka pregovara s poslodavcem radi mirnog rješenja spora,
 • o tijeku i rezulatatima pregovora s poslodavcem informira članstvo Sindikata, te prenosi stavove članstva dalje,
 • upravlja svim aktivnostima i akcijama Sindikata u tijeku štrajka,
  obavlja i druge poslove za koje dobije ovlast od Glavnog povjereništva.

Članak 8.

Predsjednik štrajkačkog odbora rukkovodi radom odbora, koordinira rad njegovih članova i nastupa uime odbora prema članstvu, poslodavcu i trećim osobama.

Predsjednik i članovi štrajkačkog odbora biraju se između uglednih, sposobnih i aktivnih članova Sindikata.

Članak 9.

Predsjednik i članovi štrajkačkog odbora uživaju zaštitu Sindikata koji im jamči da zbog sudjelovanja u štrajku neće biti stavljeni u nepovoljniji položaj na radnom mjestu ili pred zakonom, zbog sindikalnog djelovanja.

Članak 10.

Predsjednik i članovi štrajkačkog odbora djeluju sukladno zakonu, Kolektivnom ugovoru i Pravilima Sindikata.

IV. NAJAVA, OBAVJEŠĆIVANJE
I KOORDINACIJA

Članak 11.

Glavno povjereništvo Sindikata koje je donijelo odluku o stupanju u štrajk dužno je štrajk najaviti poslodavcu i svojem članstvu najkasnije tri dana prije početka štrajka.

Odluka o štrajku dostavlja se svim povjerenicima sindikalnih podružnica i županijskim povjereništvima koji su dužni s njomm upoznati svoje članstvo.

Članak 12.

Ovisno o razmjerima najavljenog štrajka povjerenici sindikalnih podružnica i županijski povjerenici sazvat će povjereništvo, a po potrebi i skupštinu podružnice.

Članak 13.

O primljenoj odluci o štrajku i poduzetim akcijama povjerenik podružnice i županijski povjerenik dužni su bez odlaganja obavjestiti Glavno povjereništvo Sindikata.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Glavno povjereništvo Sindikata donijet će pravila o poslovima koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka.

Članak 15.

Tumačenje odredbi ovog Pravilnika u nadležnosti je Glavnog povjereništva Sindikata.

Sva pitanja koja se pojave u praksi, a ovim Pravilnikom nisu predviđena, rješavat će Glavno povjereništvo Sindikata svojim odlukama.

Glavno povjereništvo Sindikata ovlašteno je donositi izmjene i dopune ovog Pravilnika.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja na sjednici Glavnog povjereništva Sindikata i obvezuje sva tijela Sindikata.

GLAVNO POVJERENIŠTVO

anketa

U pripremi je Zakon o plaćama državnih službenika i namještenika. Od Zakona očekujem…

Rezultati

Loading ... Loading ...

Administratio Publica
Hrvatska i komparativna javna uprava
Site logo Institut za javnu upravu