Digitalizacija i kolektivno pregovaranje

Zagreb, 15. prosinca 2020. – Kako bi pokušali odgovoriti na izazove koje donosi proces digitalizacije, te definirali mjesto i ulogu sindikata u tome procesu, Europska organizacija sindikata javnih službi (EPSU), nedavno je organizirala video konferenciju „Digitalizacija i kolektivno pregovaranje“, na kojoj je sudjelovao i Boris Pleša kao predstavnik SDLSN-a, koji je i sam član EPSU-a.

Kako se moglo čuti, digitalizacija je neizbježan proces koji, s jedne strane olakšava i ubrzava radni proces, omogućava lakši pristup podacima korisnicima javnih usluga, ali otvara i mnoga pitanja na koja u ovom trenutku nije moguće odgovoriti.

Sigurno je da uloga radnika mora biti dominantna, uz poštivanje njegova dostojanstva. Stoga će sindikati morati uložiti dodatne napore kako bi zaštitili prava radnika u novim uvjetima.
Radnicima je potrebno omogućiti cjeloživotno učenje, na teret poslodavca. Važno je u kontekstu spomenuti i obvezu poslodavca da osigura radno mjesto onim radnicima koji iz bilo kojih razloga nisu u mogućnosti pratiti i savladavati nove vještine.

Poštivanje radnog vremena sukladno rješenjima, ugovorima o radu i kolektivnim ugovorima, u uvjetima digitalizacije kada se gubi privatnost zbog stalne povezanosti važno je pitanje o kojemu se raspravljalo. Napomenuto je i kako su pojedine europske zemlje već kroz svoje zakonodavstvo ili kolektivne ugovore regulirale neka pitanja kao što su osiguranje sredstava za rad, komunalni troškovi i dr. Naglašena je i potreba jasnog zakonskog definiranja bilo kakvog nadzora radnika, kao i sprečavanja svake zloupotrebe podataka koje poslodavac prikuplja od radnika.

U Hrvatskoj se ova pitanja tek otvaraju kroz najavu izmjena Zakona o radu, a digitalizacija će biti sigurno jedna od tema pregovora za novi kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike sljedeće godine.