Dopis HZZ-u radi isplate regresa

Dopis HZZ-u radi isplate regresa

Naš znak: 200/03
U Zagrebu, 3. srpnja 2003.

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Ravnateljica, gđa Sanja Crnković-Pozaić

PREDMET: Isplata regresa za godišnji odmor u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje
– traži se

Poštovani,

budući da je iz dopisa HZZ, Središnje službe od 26. lipnja kao i iz razgovora predstavnika Sindikata s odgovornim osobama u HZZ razvidno da Vaša ustanova nije sklona odmah isplatiti dogovoreni iznos godišnje nagrade za godišnji odmor (regres), već tek po odobrenju zatraženih sredstava od Ministarstva financija, navodeći da se internom preraspodjelom ne mogu osigurati sredstva za regres. Napominjemo da ovakvo postupanje predstavlja kršenje Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, kao i Sporazuma o visini osnovice za izračun  jubilarne nagrade, visini dara za djecu, božićnice i regresa.

S obzirom da vas je Ministarstvo financija dopisom, klasa: 1221-07/03-01/1, urbroj: 513-05/03-1 od 16. lipnja obvezalo na provedbu Odluke Vlade RH od 28. studenoga 2002.g., a u svezi s isplatom regresa za 2003. godinu u iznosu od 600,00 kuna, pozivamo Vas da postupite sukladno stavku 4. rečenog dopisa, iz koje proizlazi da su za tu namjenu korisnicima državnog proračuna (ministarstvima, zavodima itd.) sredstva osigurana na poziciji računa “Ostali rashodi za zaposlene”.

U toj stavci Hrvatski zavod za zapošljavanje planirao je za 2003. godinu 2.350.000,00 kuna, a do 31. svibnja utroši svega 432.553,00 kune.

Iz rečenog razvidno je da HZZ ima dovoljno planiranih sredstava za isplatu nagrade za godišnji odmor u ukupnom iznosu od 714.000,00 kuna bez preraspodjele sredstava u skladu sa člankom 46. Zakona o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2003. godinu.

Također, moramo izraziti čuđenje Vašom nespremnošću da postupite sukladno naputku Ministarstva financija, što izravno narušava načelo subordinacije po kojem ste obvezni djelovati. Nismo primijetili jednaku razinu samostalnosti kad su u pitanju prava Vaših zaposlenika koja bi trebalo regulirati granskim kolektivnim ugovorom. Dakle, kada im treba isplatiti regres po naputku Ministarstva financija, za to nema novaca. A kad treba zaključiti kolektivni ugovor za zaposlene u HZZ onda zadnju riječ ima potpredsjednik Vlade g. Goran Granić.

Isplata regresa zaposlenima u HZZ je obveza koja proizlazi iz Kolektivnog ugovora i Sporazuma, a svako odugovlačenje isplate regresa za posljedicu može imati odgovarajuće sindikalne akcije koje Sindikatu stoje na raspolaganju

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Ivica Ihas

O tome obavijest:

  1. Vlada Republike Hrvatske, g. Goran Granić
  2. Ministarstvo financija, g. Mato Crkvenac
  3. Ured za socijalno partnerstvo, g. Vitomir Begović