Dopisi SDLSN MUP-u u svezi s naknadom za nabavku odore i civilnih odijela policijskih službenika

Dopisi SDLSN MUP-u u svezi s naknadom za nabavku odore i civilnih odijela policijskih službenika

Naš znak: 34/03
10. veljače 2003.

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Zamjenik ravnatelja policije
Gospodin Milan Pemper

Predmet: Naknada za nabavku odore i civilnih odijela policijskih službenika
– pojašnjenje, traži se

Poštovani,

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu SDLSN RH), sukladno zaključku donijetom na  sjednici Odbora policije SDLSN RH dne 7. veljače 2003. godine, zadužen je zatražiti informaciju od Ministarstva unutarnjih poslova glede naknade za nabavku odore i civilnih odijela policijskih službenika.

Uredbom o odorama policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova (“Narodne novine”, broj 42/02), člankom 32., 33. i 34., regulira se pitanje visine i načina utvrđivanja rečene novčane naknade.

Člankom 32. stavcima 1. i 2. propisuje se pravo policijskog službenika koji zadužuje osnovnu policijsku odoru i službenika koji ne zadužuje policijsku odoru pravo na mjesečnu novčanu naknadu radi nabave dijelova osnovne policijske odore koji su dotrajali, oštećeni ili uništeni, odnosno radi nabavke civilnog odijela.

Članak 34. stavak 1. Uredbe glasi: “Novčana naknada iz članka 32. stavka 1. i 2. ove Uredbe ne isplaćuje se, već se njen iznos evidentira u osobnom financijskom kartonu policijskog službenika“.

Stavak  2. navodi da “policijski službenik, sukladno evidentiranom iznosu novčane naknade iz članka 1. ovoga članka, nabavlja potrebne dijelove osnovne policijske odore u središnjem skladištu Ministarstva unutarnjih poslova, na način propisan naputkom ministra unutarnjih poslova“.

Nadalje, stavkom 3. citiranog članka propisano je da “policijski službenik poslove obavlja u civilnom odijelu, sukladno evidentiranom iznosu novčane naknade iz stavka 1. ovoga članka, nabavlja civilno odijelo na način propisan naputkom ministra unutarnjih poslova“.

Stavkom 4. određuje se da se osobi kojoj prestane svojstvo policijskog službenika isplaćuje neutrošeni iznos novčane naknade iz stavka 1.

S obzirom na informacije prema kojima policijski službenici koji nabavljaju potrebne dijelove osnovne policijske odore u središnjem skladištu MUP-a imaju problema zbog nedostatka uniformi na skladištu, te posebice zbog navoda policijskih službenika koji poslove obavljaju u civilnom odijelu da im se naknada ne isplaćuje već tri godine, molimo Vas da nas izvjestite o ostvarivanju prava na naknadu za nabavku odore i civilnih odijela policijskih službenika.

Kao posebno važno pitanje molimo Vas za informaciju o ostvarivanju prava iz članka 34. stavka 4. Uredbe, tj. je li neraspoređenim policijskim službenicima kojima je prestalo svojstvo policijskog službenika isplaćen neutrošeni iznos novčane naknade za odoru.

Koristimo ovu prigodu za izražavanje zadovoljstva zbog činjenice da je Ministarstvo unutarnjih poslova odredilo kontakt osobu za suradnju sa sindikatima, kao vrijedan doprinos jačanju socijalnog dijaloga. Želimo Vam mnogo uspjeha u radu i nadamo se suradnji koja će se odvijati na obostrano zadovoljstvo.

S poštovanjem,
TAJNIK
Siniša Kuhar
O tome obavijest:

 1. Odbor policije Sindikata
 2. Sindikalnim povjerenicima

Naš znak: 34.1/03
U Zagrebu, 25. veljače 2003.

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Zamjenik ravnatelja policije
Gospodin Milan Pemper

Predmet: Naknada za nabavku odore i civilnih odijela policijskih službenika
– odgovor, požuruje se

Poštovani,

molimo Vas da, sukladno članku 76. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, odgovorite na naš upit od 10. veljače 2003. godine, glede neisplaćivanja naknade za nabavku odore i civilnih odijela policijskih službenika. Skrećemo pozornost da je citiranim člankom Kolektivnog ugovora propisana obveza čelnika državnog tijela da razmotri prijedloge, inicijative, mišljenja i zahtjeve Sindikata u svezi s ostvarenjem prava, obveza i odgovornosti iz rada i po osnovi rada, te da je o zauzetim stajalištima dužan u roku osam dana od primitika prijedloga, inicijative, mišljenja i zahtjeva izvjestiti Sindikat.

Budući da je na sastanku predstavnika sindikata koji djeluju u policiji i predstavnika MUP-a održanom 20. veljače 2003. godine donijet zaključak da se na sljedećem sastanku razmatra primjena odredbi Kolektivnog ugovora, mišljenja smo da bi, s obzirom na temu sastanka, bilo primjereno da prije sastanka dobijemo traženi odgovor.

S poštovanjem,
TAJNIK
Siniša Kuhar
O tome obavijest:

 1. Odbor policije Sindikata
 2. Sindikalnim povjerenicima

Naš znak: 34-2/03
U Zagrebu, 7. ožujka 2003.

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Zamjenik ravnatelja policije
Gospodin Milan Pemper

Predmet: Naknada za nabavku odore i civilnih odijela policijskih službenika
– odgovor
Veza: Vaš broj: 511-01-55-650/1-03-60/1, od 5. ožujka 2003. godine

Zahvaljujemo se na Vašem odogovoru, broj gornji, u kojem ste nas upoznali s evidentiranjem svih zaostataka novčane naknade za osnovnu policijsku odoru policijskih službenika u osobne financijske kartone, počam od 27. veljače. Također, obavijestili ste nas da je, u međuvremenu, isplaćeno desetak naknada bivšim djelatnicima koji su u mirovinu otišli u prvom polugodištu 2002. godine, te da daljnje isplate slijede ovih dana.

Glede sredstava za civilna odijela policijskih službenika, u dopisu navodite da se pristupilo definiranju iznosa pojedinačnih novčanih naknada “Postupak je u završnoj fazi i kada mogući iznosi budu iskoordinirani s ravnateljstvom policije, moći će se zajednički pristupiti izradi prijedloga Odluke o visini novčane naknade za civilno odijelo policijskih službenika.“.

Budući da odgovorom nisu obuhvaćena sva pitanja postavljena u našem dopisu od 10. veljače 2003.g., kao i zbog činjenice da neke vaše navode držimo dvojbenima, molimo Vas da nam dodatno pojasnite sljedeća pitanja:

 1. Razumijevaju li se pod “evidentiranjem svih zaostataka novčane naknade za osnovnu policijsku odoru” zaostaci za prethodne tri godine?
 2. Planira li se i svim neraspoređenim policijskim službenicima kojima je prestalo svojstvo policijskog službenika isplaćen neutrošeni iznos novčane naknade za odoru

TAJNIK
Siniša Kuhar
O tome obavijest:

 1. Odbor policije Sindikata
 2. Sindikalnim povjerenicima

Naš znak: 34-3/03
U Zagrebu, 26. ožujka 2003.

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Zamjenik ravnatelja policije
Gospodin Milan Pemper

Predmet: Naknada za nabavku odore i civilnih odijela policijskih službenika
– odgovor, požuruje se
Veza: Vaš broj: 511-01-55-650/1-03-60/1, od 5. ožujka 2003. godine

Molimo Vas da nam, sukladno članku 76. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, odgovorite na naš dopis od 5. ožujka 2003. godine (preslika u privitku).

Također, skrećemo Vam pozornost kao osobi određenoj za kontakt sa sindikatima, da je Sindikat pokrenuo vlastite web stranice na adresi www.sdlsn.hr, te Vas molimo da na web stranici MUP-a, podkategorijom “linkovi”, podskupinom “sindikati”, u kojoj ste korektno naveli sva tri sindikata koji djeluju u policiji, povežete link “Sindikat državnih službenika i namještenika” s našom web stranicom. Naime, tako je učinjeno sa linkom Sindikata policije, pa Vas molimo da jednako postupite i kad je u pitanju naš link.
Unaprijed se zahvaljujemo.

S poštovanjem,
TAJNIK
Siniša Kuhar

O tome obavijest:

 1. Glasnogovornica MUP-a
  gđica Zinka Bardić
 2. Odbor policije Sindikata
 3. Sindikalnim povjerenicima