GLAVNO POVJERENIŠTVO: Nastaviti s osnaživanjem Sindikata na svim razinama

GLAVNO POVJERENIŠTVO: Nastaviti s osnaživanjem Sindikata na svim razinama

III. sjednica Glavnog povjereništva u proširenom sazivu: spremni za izazove
III. sjednica Glavnog povjereništva u proširenom sazivu: spremni za izazove

(SDLSN, 16. travnja) Opsežni dnevni red III. Sjednice nije obeshrabrio članove Glavnog povjereništva SDLSN da gotovo cjelodnevnu sjednicu odrade u punoj koncentraciji i diskusijskoj raščlambi u kojoj su se mogli čuti polemični i kritički tonovi. Međutim, žustra diskusija ni na jedan trenutak nije izgubila nit konstruktivnosti i želje za postizanjem konsenzusa ili barem visokog suglasja oko najvažnijih pitanja. Na dnevnom redu su se našli prijedlog Poslovnika o radu Glavnog povjereništva, informacija o sadržaju Protokola za pregovore za zaključenje Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i prijedlog Kolektivnog ugovora; prijedlog Pravilnika o kriterijima za dodjelu i korištenje Vile “MIRNA” u Omišlju na Krku; Izvješće Nadzornog odbora o materijalno-financijskom poslovanju Sindikata; informacija o organizaciji 10. Športskih susreta; informacija o radu stručne službe Sindikata, tužbama za prava iz Kolektivnog ugovora, kampu Seget i druga pitanja.

Dopredsjednik Pleša i predsjednik Ihas
Dopredsjednik Pleša i predsjednik Ihas

Nakon verificiranja zapisnika sa II. sjednice GP, usvojen je Poslovnik o radu Glavnog povjereništva u koji su ugrađeni prijedlozi Županijskog povjereništva Vukovarsko-srijemske županije, koji se odnose na bolju pripremu sjednica GP od strane Predsjedništva Sindikata i pripremu zaključaka u pismenoj formi. Nazočne je zatim predsjednik sindikata Ivica Ihas informirao o zaključenom Protokolu za pregovore za novi kolektivni ugovor i činjenici da u njega nisu ušli pregovori o uredbama o koeficijentima, posebnim uvjetima rada i nagrađivanju, budući da se radi o aktima koji su u nadležnosti Vlade i kao takvi izuzeti od pregovora. Međutim Vlada se obvezala usvojiti zaključak prema kojem bi se o ovim važnim uredbama trebalo razgovarati u roku od 30 dana po potpisivanju Kolektivnog ugovora, a do tada bi sindikati državnih službi trebali uobličiti svoje primjedbe i prijedloge na važeće uredbe, odnosno još ne postojeću uredbu o nagrađivanju. Pri razmatranju prijedloga Kolektivnog ugovora članovi GP su iznijeli čitav niz primjedbi i prijedloga za poboljšanje teksta, kao pomoć zajedničkoj radnoj skupini sindikata državnih službi koja bi u ponedjeljak i utorak trebala uobličiti zajednički sindikalni prijedlog teksta novog kolektivnog ugovora i dostaviti ga pregovaračkom odboru Vlade Republike Hrvatske. Zaključeno je i kako bi bilo dobro prijedlog Kolektivnog ugovora objaviti na web stranicama  Sindikata.

Nakon usuglašavanja pojedinih spornih odredbi usvojen je Pravilnik o kriterijima za dodjelu i korištenje Vile “MIRNA”, te će se tako od ove ljetne sezone smještajni kapaciteti Sindikata u Omišlju na otoku Krku po prvi puta popunjavati uz primjenu definiranih uvjeta i kriterija za korištenje. Pravilnik će se uskoro moći pročitati i na ovim web starnicama.

Jozo Perić: konstruktivni kritičar
Jozo Perić: konstruktivni kritičar

Po prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora o materijalno-financijskom poslovanju i usvajanjem završnog računa za 2003. godinu, te donošenjem financijskog plana prihoda za 2004. godinu, razmatrane su preporuke Nadzornog odbora za daljnje usklađivanje financijskog poslovanja s Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija, budući da neki akti Sindikata koji se odnose na financijsko poslovanje nisu mijenjani još od 1995. godine. Članovima GP dostavljen je i prijedlog Pravilnika o financiranju i materijalno financijskom poslovanju Sindikata i njegovih organizacijskih dijelova, koji treba raspraviti na županijskim povjereništvima, kako bi se mogao staviti na dnevni red za usvajanje na idućoj sjednici GP.

Organizacija 10. Športskih susreta u punom je tijeku i prema preliminarnim izvješćima županijskih povjerenika na susretima se može očekivati između 1200 i 1500 službenika i namještenika. Predsjednik Ihas još je jednom naglasio potrebu da se susreti što bolje pripreme, budući da se radi o jubilarnim 10. susretima.

Ihas je članove informirao i o radu stručne službe Sindikata na utuživanju prava iz kolektivnog ugovora, te problemima u njenom radu zbog izuzetnog povećanja opsega poslova i neujednačene sudske prakse temeljem koje se prava koja se u jednoj županiji priznaju u drugoj negiraju.

Na kraju su sudionici konstatirali kako je rasprava bila otvorena i demokratska, a jedan od najaktivnijih sudionika, županijski povjerenik Jozo Perić, rekao je kako je zadovoljan činjenicom da se Sindikat probudio i s novim poletom počeo razmatrati probleme i potrebe svoga članstva.

Mladen Kokan u elegantnom izdanju
Mladen Kokan u elegantnom izdanju
..., i u akciji "gradele"...
…, i u akciji “gradele”…

Nakon završetka večere upriličena je riblja večera u režiji majstora od gradela Mladena Kokana…

Zvijezda večeri i njegove ljupke pomoćnice
Zvijezda večeri i njegove ljupke pomoćnice

OLYMPUS DIGITAL CAMERA