KOMENTAR: Prijedlog kolektivnog ugovora uskladiti s realnošću

KOMENTAR Prijedlog kolektivnog ugovora uskladiti s realnošću

virtual-reality

(SDLSN, 20. studenoga 2012.) Prijedlog Temeljnog kolektivnog ugovora za sužbenike i namještenike u javnim službama ne odražava stvarne okolnosti u kojima se od sindikata javnih službi traži odricanje od materijalnih prava i dodataka na plaće, odnosno izgledno daljnje smanjenje plaća zaposlenika javnih službi.

sdlsn_www220Naime, prijedlog TKU i njegova dodatka ne uvažava činjenicu da se faktički radi o ultimatumu iza kojeg stoje već provedene odluke Vlade, prije svega one o iznosu mase sredstava za plaće zaposlenih u javnoj upravi, a ne odražava ni pregovarački okvir koji je jučer definirao predsjednik Vlade izjavivši kako rezanje materijalnih prava i dodataka nisu i jedino što će se dogoditi zaposlenima na području javne uprave.
TKU i njegov dodatak, kako ih predlaže Vlada, predstavljaju, jednako kao i oni koje su već potpisali sindikati državnih službi, legalizaciju već ranije donijetih i provedenih jednostranih odluka Vlade, a jedina svrha im je pružiti privid “socijalnog dijaloga” na području javne uprave.
Jednostavno rečeno, Vlada time sindikatima namjenjuje ulogu talaca od kojih traži potpisivanje izjave kojom potvrđu da je njihov podređeni položaj posljedica konsenzusa dviju ravnopravnih strana.
Stoga, kako bi se izbjeglo svo licemjerje situacije u kojoj se nalaze vladini i sindikalni “pregovarači”, dodatku TKU koji se na potpis nudi sindikatima treba dati sadržaj koji će odražavati društvenu realnost i poziciju moći u kojoj se nalaze “socijalni partneri” u zadnjoj, ali ne i posljednjoj rundi kolektivnih pregovora.
A tekst takvog dodatka trebao bi izgledati otprilike ovako:

Vlada Republike Hrvatske, zastupana po mr.sc.Nevenu Mimici., potpredsjedniku Vlade RH
i
Sindikati javnih službi, zastupani po predsjednicima sindikata koji čine Pregovarački odbor sindikata javnih službi,

zaključili su __________ 2012. godine u Zagrebu sljedeći

DODATAK I
TEMELJNOM KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA

Članak 1.
Sukladno sredstvima predviđenim za plaće zaposlenih u državnim i javnim službama u Državnom proračunu za 2012. i 2013. godinu, Vlada Republike Hrvatske (dalje: Vlada) od  sindikata javnih službi (dalje: Sindikati) traži umanjenje i uskratu materijalnih prava službenika i namještenika u javnim službama sadržanih u Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama, kao i materijalnih prava i dodataka na plaću sadržanih u granskim i drugim kolektivnim ugovorima zaključenima na razini pojedinih djelatnosti i javnih službi, za iznos razlike predviđenih proračunskih sredstava za plaće u Državnom proračunu i stvarnog iznosa plaća s materijalnim pravima i dodacima sadržan u TKU i drugim kolektivnim ugovorima, prema listi koja je sastavni dio ovoga Dodatka, na što oni svojim potpisom pristaju.

Članak 2.
Izuzetno od odredbe članka 1. ovoga Dodatka, u slučaju da ostvarene uštede u masi sredstava za plaće predviđene Državnim proračunom nisu dostatne, pristupit će se daljnjem umanjenju ili uskrati materijalnih prava i dodataka do razine potrebnih ušteda, a prema procjeni Vlade.

Članak 3.
Izuzetno od odredbe članka 1. i 2. ovoga Dodatka, ukoliko se uštede u masi sredstava za plaće predviđene Državnim proračunom ne mogu ostvariti dodatnim umanjenjem ili uskratom materijalnih prava i dodataka na plaću, potrebne uštede ostvarit će se smanjenjem osnovice za izračun plaće.

Članak 4.
U slučaju dodatnog pogoršanja gospodarskih prilika, Vlada će potrebne dodatne proračunske uštede ostvariti smanjenjem koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta, odnosno smanjenjem broja zaposlenih u javnim službama do razine sredstava koja treba uštedjeti.

Članak 5.
Svi kolektivni ugovori za pojedina područja, odjeljke ili skupine prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, koji su zaključeni slijedom Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, uskladit će se s ovim Dodatkom u roku od 30 dana od dana njegovog potpisivanja.

Članak 6.
Ovaj Ugovor sastavljen je u trinaest izvornih primjeraka, od kojih svakom sindikatu pripada po jedan primjerak, a Vladi dva primjerka.

Članak 7.
Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da će za vrijeme trajanja TKU-a, svake godine prije donošenja Državnog proračuna ponovno pregovarati o materijalnim pravima koja su ovim Dodatkom ograničena.

Za pregovarački odbor Vlade RH

Za pregovarački odbor sindikata državnih službi

Ovakav tekst dodatka ne bi bio bajka s privremenim djelovanjem, već odraz realnih okolnosti, u kojima se nesposobnost Vlade prelama preko leđa zaposlenih u državnim i javnim službama.
Samo, pitanje je tko bi takav dodatak potpisao… S. Kuhar