Koordinacija sindikata MUP-a zadovoljna novim Zakonom o policiji

Koordinacija sindikata MUP-a zadovoljna novim Zakonom o policiji

Obavještavamo vas da je danas, 11. ožujka 2011. godine u Hrvatskom saboru donesen je novi Zakon o policiji.

U Zakonu o policiji amandmanom na izvorni tekst prijedloga Zakona ugradena je i odredba o otpremninama koje će se isplaćivati prilikom odlaska u mirovinu i to u visini prosjećne mjesečne neto plaće isplaćene po zaposlenom u pravnim osobama uveóane 6, 10 ili 12 puta ovisno o tome da li se radi o prijevremenoj, sta rosnoj ili invalidskoj mirovini.

sindikati_mup110311Zadovoljni smo što su Vlada RH i MUP RH uvažili naše opravdane zahtjeve da se odredba o otpremninama ugradi u Zakon o policiji, no žao nam je što će se navedena odredba primjenjivati s 1.1.2013. godine, tj. na navedeno bi se trebalo ćekati više od 1,5 godinu što je obrazloženo gospodarskom situacijom.
Bez obzira na navedeno, zadovoljni smo da je inicijativa sindikata urodila plodom te je u usvojeni tekst Zakona o policiji uvrštena odredba o otpremninama. Ovom prilikom zahvaljujemo svim zaposlenicima MUP-a, našim članicama i članovima koji su svojim potpisima na peticiji dali podršku našim zahtjevima za uvrštavanjem otpremnina u ZOP.

Pored svega moramo istaknuti da novi Zakon o policiji u cjelini smatramo boljim od prethodnog iz slijedeóih razloga:
Izmjenjena je odredba o disciplinskoj odgovornosti koja je najviše mućila policijske službenike -> “nedolično ponašanje u službi -> novim Zakonom propisano je da sada navedena odredba glasi “nedolično ponšaonje u službi ili izvan službe kada šteti ugledu policije” -> što znači da policijski službenici više neće disciplinski odgovarati za ono što učine u privatno vrijeme, osim ako to učine u odori ili se pritome legitimiraju kao policijski sluäbenici;

Propisano je da policijskom službeniku služba neće prestati po sili Zakona pa i kada je “kažnjen za kazneno djelo za koje se progon poduzima po službenoj dužnosti ako je kazneno djelo počinio s nehojnim oblikom krivnje, u prekoraćenju nužne obrane ili u krajnjoj nuždi i to ako je kazneno djeto počinjeno
prilikom primjene policijskih ovlasti ili za kazneno djelo koje se odnosi na sigurnost prometa pod uvjetom da za to kazneno djelo nije osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora – danom pravomoćnosti presude”;

Podignuta je granica za prijam u policiju osoba do 30 godina starosti – navedeno je bitno kako bi se riješilo pitanje prekvalifikanata koji već godinu dana nisu primljeni na rad jer su navršili 25 godina;

Predviđeno je ponovno uvođenje srednje policijske škole, što je naš zahtjev veó duži niz godina, kako bi se osiguralo kontinuirano zanavljanje policijskog kadra;

Predviđeno je povećanje jednokratne materijalne pomoći obitelji policijskog službenika, kada policijski službenik izgubi život u obavljanju policijskih poslova, u visini od poslijednje isplaćene neto plaóe uvećane 24 puta. lsto je propisano i u slučaju kada policijski službenik ostvari pravo na invalidsku
mirovinu zbog ozlijede koja je nastupila obavljanjem policijskih poslova i kojom je nastupilo tjelesno oštećenje od najman je 8O%;

Djeci policijskog službenika koji je izgubio život u obavljanju policijske službe, kao i kojem je nastupilo tjelesno oštećenje od najman je 81o/o i koji ostvari pravo na invalidsku mirovinu, pripada pravo na potporu za redovno školovanje;

Odredba o uvećanju staža policijskog službenika od 2 do 6 mjeseci po godini rada;

Policijskom službeniku rasporedenom na radno mjesto s otežanim uvjetima rada staž osiguranja računa se u povečanom trajanju tako da se svakih 12 mjeseci stvarno provedenih u obavljanju policijskih poslova računa od 14 do 18 mjeseci staža osiguranja;

Odredba da se policijski službenik, prilikom rasporeda na radno mjesto raspoređuje na radno mjesto sukladno osobnom zvanju, a ukoliko nema slobodnih radnih mjesta u okviru zvanja koje posjeduje, mora mu se ponuditi raspored na radno mjesto za koje je propisano niže zvanje, a tek ukoliko on to odbije
može se staviti na raspolaganje – navedeno je bitno jer predstavlja osigurać da policijski službenici s više od 15 godina radog staža imaju prednost pri raspoređivanju;

Propisano je da se policijski službenici raspoređuju na radno mjesto sukladno stečenom stupnju obrazovanja i osobnom zvanju;

Produljeno je trajanje raspolaganja za policijske službenike na godinu dana;

Premještaj policijskog službenika, po potrebi službe, može se premjestiti isključivo u okviru stečenog stupnja obrazovanja i osobnog policijskog zvanja, s tim da zadržava plaću za radno mjesto s kojeg je premješten, ako je to za njega povoljnije;

Premještaj na radno mjesto nižeg policijskog zvanja od osobnog biti će moguć samo uz osobni pristanak;

Policijskog službenika koji na policijskog koji je na na poslovima policijskog službenika proveo više od 20 godina ne može se premjestiti, osim uz pisani pristanak;

Kod disciplinske odgovornosti propisano je da će sud ubuduće biti vezan uz činjenični opis povrede službene dužnosti, službenika, civilni nadzor i dr.

Mogli bi navesti još dosta novina, no o tome ćemo vas informirati u narednim dopisima.

Iako nisu usvojeni svi naši zahtjevi moramo navesti da je dobar dio usvojen te se nadamo da će Zakon o policiji biti dobar osnov za konačnim uređenjem statusa policijskih službenika i njihovog posebnog položaja u okviru državnih službi zbog posebnosti i opasnosti posla koji obavljaju.

U svezi odredbe o otpremninama naglašavamo se da ćemo se boriti da se navedena odredba počne primjenjivati i prije 1.1.2013. godine ukoliko se u međuvremenu poboljšaju gospodarske prilike.

Na kraju napominjemo da nakon donošenja Zakona o policiji slijedi još puno posla radi donošenja provedbenih propisa temeljem istog u čiju ćemo izradu biti uključeni kao što smo i sudjelovali u izradi samog Zakona o policiji.

Također, veliki posao nas očekuje u borbi za izbacivanjem odredbi o izvanrednom otkazu, “outsourcingu” namještenika, ocjenjivanju i dr. Iz prijedloga izmjena i dopuna Zakona o državnim službenicima kao i zadržavanju primjerenih uvjeta za odlazak i visine mirovina policijskih službenika.

U svemu navedenom očekujemo vašu daljnu podršku.
S poštovanjem

Predsjednik SPH
Dubravko Jagić
Predsjednik NSD MUP-a
Zdravko Lončar
Predsjednik SDLSN RH
Boris Pleša