Ministarstvo pomorstva, prometa i veza pokušava prevariti čistaćice!

Ministarstvo pomorstva, prometa i veza pokušava prevariti čistaćice!

Zuvanic(SDLSN, 10. srpnja) Sindikat je danas Ministarstvu pomorstva, prometa i veza uputio očitovanje zbog nezakonite privatizacije službe održavanja.  Odgovorne osobe privatizaciju pokušavaju provesti na način da se namještenicima kojima prestaje državna služba uskrati pravo na Kolektivnim ugovorom zajamčenu otpremninu. Sindikat traži od mjerodavnih državnih institucija da preispitaju ovakav model privatizacije državnih službi i nezakonito postupanje odgovornih osoba u Ministarstvu pomorstva, prometa i veza. Skrećemo pozornost na činjenicu da privatizaciju provodi Vlada koja je u svome mandatu radi stranačkih kadrovskih interesa uvela dva nova ministarstva i pregršt vladinih ureda. Osuđujemo pokušaj da se smanjenjem broja čistaćica, majstora i kuharica kompenzira nabujala dužnosnička elita. Jedan dužnosnik u za njega izmišljenom uredu, koji dodatno komplicira posao ministarstava u čiji djelokrug spadaju njegovi poslovi, kada se zbroje svi njegovi troškovi (dužnosnička plaća, naknada za odvojeni život, šofer, službene kartice i sl.) košta državu više negoli svi namještenici koji se ovim sramotnim ugovorom pokušavaju izigrati. Ako već želite stvoriti privid u javnosti da ste smanjili državni aparat nemojte to činiti preko leđa i sudbina čistačica kojima svoj  naum prikazujete kao humanitarni čin i gestu dobre volje, prikrivajući činjenicu da jedino želite ušparati iznos koji ste im dužni isplatiti na ime otpremnina. Ne zaboravite da su vas glasovi tih čistaćica doveli na mjesto gdje ste danas, ali ne zato da ih prodate “najboljem ponuđaću” za judine škude. Naime, Sindikat ima informacije da se iza ovog “svjetski uspješnog” modela “outsourcinga” krije nitko drugi do Svjetska banka, koja suverenoj Hrvatskoj, pored otpremnina i otkaznih rokova, sada određuje i tko će čistiti njezina državna tijela.

Naš znak: 48-/03
U Zagrebu, 10. srpnja 2003.
MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA
n/r ministra, g. Rolanda Žuvanića

PREDMET: Ugovor o izdvajanju unutarnje jedinice/pogona Ministarstva pomorstva, prometa i veza
-mišljenje Sindikata, dostavlja se

Veza:  Vaš broj: Klasa: 406-01/03-01/03,
Urbroj: 530-02-03-12, od 7. srpnja 2003. godine

Dostavljamo Vam, sukladno članku 75. stavku 3. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, mišljenje Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske na predmetni ugovor, kako slijedi:

 1. Važećom Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i veza (NN 70/01), člankom 45. stavkom 2.  u okviru Tajništa ustrojen je Odjel zajedničkih poslova za korištenje zgrade, kojem je zadaća obavljati poslove u vezi održavanja zgrade, instalacija i postrojenja, sigurnosti i održavanja kvalitete zraka te čistoće za sva tijela državne uprave koja su smještena u poslovnom objektu “Kockica” (članka 51.);
 2. Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva utvrđena su radna mjesta u državnom tijelu, opis poslova koji se obavljaju na radnim mjestima, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj službenika i namještenika, te druga pitanja sukladno zakonu;
 3. Budući da Sindikatu nije, sukladno članku 75. Kolektivnog ugovora, dostavljen prijedlog izmjena i dopuna Uredbe o unutarnjem ustrojstvu kao ni Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva, Sindikat predmnijeva da u Ministarstvu pomorstva, prometa i veza i dalje postoji Odjel zajedničkih poslova za korištenje zgrade, kao i radna mjesta unutar Odjela predviđena Pravilnikom o unutarnjem redu;
 4. S obzirom na točku 2. i 3. postavlja se pitanje temeljem kojih akata se provodi “izdvajanje unutarnje jedinice” Ministarstva, ako prema važećoj Uredbi o unutarnjem ustrojstvu i Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva koji su na snazi postoji ustrojstvena jedinica, radna mjesta i opis poslova koji se obavljaju na radnim mjestima u  Odjelu zajedničkih poslova za korištenje zgrade, te je li u tom slučaju dopušteno sklapati pravne poslove koji za posljedicu imaju prestanak državne službe namještenika Ministarstva, a da njihova ustrojstvena jedinica još nije ukinuta odgovarajućom izmjenom Uredbe o unutarnjem ustrojstvu, a radna mjesta Pravilnikom o unutarnjem redu;
 5. Predloženim tekstom ugovora, a naročito člankom 6. Ugovora, kao i točkom 1. Priloga II “Prijenos radnog odnosa zaposlenika pogona”, Ministarstvo pomorstva, prometa i veza ignorira dostavljeno mu tumačenje Zajedničke komisije za tumačenje i praćenje primjene kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, klasa: 112-01/03-01/356, urbroj: 514-10-03-2 od 24. ožujka 2003. godine, na način da prestanak državne službe namještenika pokušava prikazati kao slučaj prijenosa dijela državnog tijela/ustrojstvene jedinice i ugovora o radu na novog poslodavca, odnosno slučaj kontinuiteta radnog odnosa iz članka 129. Zakona o radu. Naime, citiranim je tumačenjem Zajedničke komisije, donijetim temeljem uvida u dopis Ministarstva, klasa: 003-01/03-01/01, urbroj: 530-01-03-3, od 28. veljače 2003.g., u kojem se tvrdi “da se nema namjera otkazati rad niti jednom namješteniku, nego će i dalje svi raditi iste poslove”, izrijekom navedeno: “Čelnik tijela dužan je izraditi program zbrinjavanja viška namještenika ako zbog tehničkih i organizacijskih razloga namjerava u roku od šest mjeseci otkazati rad za najmanje petero radnika. Namještenici kojima se u roku od mjesec dana od dana donošenja programa zbrinjavanja osigura zaposlenje kod privatnog poslodavca, ostvaruju pravo na otpremninu iz čl. 59. st. 2. Kolektivnog ugovora iz razloga što im je prestala služba u državnom tijelu.” Budući da su se, sukladno članku 98. Kolektivnog ugovora ugovorne strane, tj. Vlada Republike Hrvatske i Sindikati državnih službi dužni pridržavati danog tumačenja, pokušaj Ministarstva da namjernom pogrešnom primjenom članka 129. Zakona o radu izbjegne obvezu isplate Kolektivnim ugovorom zajamčene otpremnine namještenicima kojima prestaje državna služba smatramo nezakonitim postupanjem koje ima obilježja teške povrede službene dužnosti iz članka 38. točke 2. Zakona o državnim službenicima i namještenicima;
 6. Stav Ministarstva da se nikome ne otkazuje rad u suprotnosti je s člancima 113. i 114. Zakona o državnim sužbenicima i namještenicima (ove odredbe se, sukladno članku 121. Zakona odgovarajuće primjenjuju na namještenike), koji propisuju slučajeve prestanka državne službe, odnosno obvezu da se o prestanku državne službe donese rješenje. Zato se postavlja pitanje na koji će način namještenici Ministarstva pomorstva, prometa i veza nastaviti svoju državnu službu kod privatnog poslodavca i zadržati kontinuitet radnog odnosa u državnoj službi, kako to žele prikazati odgovorne osobe Ministarstva;
 7. Činjenica je da “ugovorom o izdvajanju unutarnje jedinice/pogona Ministarstva pomorstva, prometa i veza” Odjel zajedničkih poslova za korištenje zgrade prestaje postojati kao ustrojstvena jedinica Ministarstva, odnosno dio državnog tijela, a gase se i namještenička radna mjesta u njemu. To znači da se svim namještenicima koji u njemu rade otkazuje državna služba. Ovo za posljedicu ima obvezu izrade programa zbrinjavanja viška namještenika od strane Ministarstva. Stoga hvale vrijednu činjenicu da će privatni poslodavac preuzeti namještenike kojima se otkazuje državna služba, što je bio uvjet za prihvaćanje ponude naveden u javnom natječaju, Sindikat smatra programom zbrinjavanja viška namještenika. Pri tome ne treba zaboraviti da se privatni poslodavac na natječaj prijavio zbog vlastitih poslovnih interesa, te da je jedan od uvjeta za dobivanje posla bio zapošljavanje namještenika koji su političkom odlukom (ne vidimo ekonomski ili drugi razlog za privatizaciju dijela državnog tijela) postali višak;
 8. Privatizacijom službi koja je predmetom dostavljenog ugovora zaključuje se štetan posao, kojim se državna imovina daje na uporabu privatnoj pravnoj osobi, bez naplate režijskih troškova za energente i poslovni prostor, uz cijenu plaćanja usluge koja je viša od iznosa koji Ministarstvo sada izdvaja kroz rashode za plaće i održavanje, o čemu će Sindikat obavijestiti mjerodavne institucije radi zaštite državne imovine. Nadalje, cijena obroka za korisnike restorana društvene prehrane će, prema izjavi odgovorne osobe tvrtke koja preuzima poslove Odjela zajedničkih poslova za korištenje zgrade, poskupjeti za 5 kuna za sve korisnike restorana, odnosno državne službenike i namještenike triju državnih tijela koji dijele poslovni prostor “Kockice”, što predstavlja daljnje smanjenje društvenog standarda državnih službenika i namještenika.

S obzirom na rečeno Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika traži od Ministarstva pomorstva, prometa i veza da, sukladno članku 76. Kolektivnog ugovora, razmotri mišljenje Sindikata u svezi s ostvarenjem prava, obveza i odgovornosti iz rada i po osnovi rada i o zauzetim stajalištima u roku od osam dana od primitka ovog dopisa izvjesti Sindikat.

U slučaju da Ministarstvo pomorstva, prometa i veza nastavi ignorirati stav Zajedničke komisije za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u svezi s obvezom isplate otpremnina, Sindikat će pokrenuti postupak mirenja uslijed nastupanja kolektivnog radnog spora iz članka 80. Kolektivnog ugovora i, s time u svezi, odgovarajuće sindikalne akcije, uključujući štrajk sa svrhom zaštite i promicanja socijalnih interesa svojih članova.

Sindikat prosvjeduje i traži od mjerodavnih državnih institucija da preispitaju ovakav model privatizacije državnih službi i nezakonito postupanje odgovornih osoba u Ministarstvu pomorstva, prometa i veza. Skrećemo pozornost na činjenicu da privatizaciju provodi Vlada koja je u svome mandatu radi stranačkih kadrovskih interesa uvela dva nova ministarstva i pregršt vladinih ureda. Osuđujemo pokušaj da se smanjenjem broja čistaćica, majstora i kuharica kompenzira nabujala dužnosnička elita. Jedan dužnosnik u za njega izmišljenom uredu, koji dodatno komplicira posao ministarstava u čiji djelokrug spadaju njegovi poslovi, kada se zbroje svi njegovi troškovi (dužnosnička plaća, naknada za odvojeni život, šofer, službene kartice i sl.) košta državu više negoli svi namještenici koji se ovim sramotnim ugovorom pokušavaju izigrati. Ako već želite stvoriti privid u javnosti da ste smanjili državni aparat nemojte to činiti preko leđa i sudbina čistačica kojima svoj  naum prikazujete kao humanitarni čin i gestu dobre volje, prikrivajući činjenicu da jedino želite ušparati iznos koji ste im dužni isplatiti na ime otpremnina. Ne zaboravite da su vas glasovi tih čistaćica doveli na mjesto gdje ste danas, ali ne zato da ih prodate “najboljem ponuđaću” za judine škude. Naime, Sindikat ima informacije da se iza ovog “svjetski uspješnog” modela “outsourcinga” krije nitko drugi do Svjetska banka, koja suverenoj Hrvatskoj, pored otpremnina i otkaznih rokova, sada određuje i tko će čistiti njezina državna tijela.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Ivica Ihas
O tome obavijest:

 1. Hrvatski sabor, predsjednik, g. Zlatko Tomčić
 2. Vlada Republike Hrvatske, potpredsjednik, g. Goran Granić
 3. Ured za socijalno partnerstvo, predstojnik, g. Vitomir Begović
 4. Zajednička komisija za tumačenje odredaba i praćenje primjene KU
 5. Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
  Uprava za poslove opće uprave, upravne inspekcije i građanska stanja
 6. Ured za državnu imovinu
 7. Državno odvjetništvo
 8. Pučki pravobranitelj
 9. Hrvatski zavod za zapošljavanje
 10. Sredstvima priopćavanja