Obavijest državnom odvjetništvu i pučkom pravobranitelju radi neisplate naknade za bolovanje duže od 90 dana

Obavijest državnom odvjetništvu i pučkom pravobranitelju radi neisplate naknade za bolovanje duže od 90 dana

Naš znak: 139/03
U Zagrebu, 18. travnja 2003.

DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
PUČKI PRAVOBRANITELJ

PREDMET: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, neisplaćivanje novčane pomoći u slučaju bolovanja dužeg od 90 dana sukladno članku 45. stavku 1. kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, obavijest

Poštovani,

dostavljamo Vam na znanje dopise – odgovore Ministarstva obrane iz 2002.g. u svezi s isplatom novčane pomoći u slučaju bolovanja dužeg od 90 dana, iz kojih je razvidno da MORH ne isplaćuje rečene pomoći iz razloga što u financijskom planu Ministarstva nisu osigurana sredstva za te namjene. Nadalje, MORH daje naputak da osobe koje smatraju da su oštećene u svojim pravima mogu podnijeti tužbe nadležnom redovnom sudu, ali i da će u tim postupcima Ministarstvo zatražiti izjašnjenje nadležnih nadzornih službi HZZO o opravdanosti bolovanja u svakom pojedinom slučaju.

S time u svezi skrećemo pozornost na sljedeće:

 1. Ako u 2002. godini nisu isplaćivane pomoći u slučaju bolovanja dužeg od 90 dana sukladno Kolektivnom ugovoru zbog toga što “u financijskom planu Ministarstva obrane nisu osigurana  sredstva za te namjene“, zbog čega se onda takva sredstva nisu predvidjela za 2003. godinu. Naime, imamo saznanja da se rečena pomoć ne isplaćuje ni u 2003. godini. Stoga se nameće pitanje odgovornosti, odnosno kompetentnosti osoba koje su izrađivale financijski plan Ministarstva, koje su trebale u financijski plan ukalkulirati i obveze iz Kolektivnog ugovora;
 2. U dopisu se konstatira da oštećene osobe mogu podnijeti tužbe nadležnom redovnom sudu, kao i da Ministarstvo sumnja u opravdanost dugotrajnog bolovanja u svakom pojedinom slučaju. Ovakav stav Ministarstva smatramo ciničnim i uvredljivim za djelatnike, jer se njime generalno sumnja u njihov moralni intergritet i poštenje, a i u zakonito postupanje mjerodavnih zdravstvenih službi. Tim više što takav stav dolazi od državnog tijela koje se samo nezakonito ponaša ne priznajući pravo iz Kolektivnog ugovora. Podsjećamo da se u članku 3. Ugovora izrijekom navodi da se njegove odredbe primjenjuju neposredno, osim ako pojedina pitanja za službenike i namještenike nisu povoljnije uređena drugim propisom ili općim aktom;
 3. Postavlja se pitanje odgovornosti za štetu nadležnih osoba u Ministarstvu obrane radi troškova koji jesu i koji će nastati u slučaju podnošenja tužbi radi nemogućnosti ostvarivanja narečenog prava;
 4. Ima li u cijelom slučaju dovoljno elemenata za postupanje po službenoj dužnosti onosno po ovoj obavijesti državnog odvjetnika i pučkog pravobranitelja, s obzirom na činjenicu da se postupanjem Ministarstva obrane dovodi u pitanje državna imovina, odnosno prava građana zagarantirana pozitivnim propisima.

Molimo Vas da nas u najkraćem mogućem roku obavijestite o zauzetom stajalištu glede iznijetog u točkama 1. do 4., kako bi i sami mogli poduzeti odgovarajuće korake s ciljem omogućavanja ostvarivanja prava zagarantiranog Kolektivnim ugovorom. Stoga i ovaj naš dopis treba shvatiti kao pokušaj da se stvari rješavaju principijelno i bez pokretanja brojnih pojedinačnih sudskih postupaka. Mišljenja smo da se državna tijela trebaju ponašati u skladu s pozitivnim propisima ne samo kad su u pitanju obićni građani, već i državni službenici i namještenici.

S poštovanjem,
TAJNIK
Siniša Kuhar
U privitku:
– dopisi MORH klasa: 806-01/02-01/1, urbroj: 512M2-0106-02-181, od 29. travnja 2002. i klasa: 121-09/02-01/1, urbroj: 512m2-010603-02-434, od 6. prosinca 2002.g.

O tome obavijest:

 1. Ministarstvo obrane
  ministrica, gđa Željka Antunović
 2. Ministarstvo zdravstva
  ministar, g. Andro Vlahušić
 3. Ured za socijalno partnerstvo
 4. Zajednička komisija za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
 5. Sindikalni povjerenici u MORH