Odbor lokalne samouprave o “Okvirnom programu decentralizacije”

Odbor lokalne samouprave o “Okvirnom programu decentralizacije”

LS160205_svi

(SDLSN, 21. veljače) 16. veljače održana je u Zagrebu tematska sjednica počeo Odbora lokalne samouprave SDLSN u novom sazivu. Okvirni program decentralizacije za razdoblje od 2004. do 2007. godine bio je povod da se članovima Odbora glede ovog važnog pitanja za razvoj područne i lokalne samouprave na zamolbu Sindikata obrati i predstavnica Odjela za ustrojstvo lokalne i područne (regionalne) samouprave Središnjeg državnog ureda za upravu, Andrijana Gorenac, kao tijela u sklopu kojeg se provodi projekt decentralizacije poslova.

LS160205_GorenacUz reformu državne uprave kao logičan proces nameće se i reforma lokalne samouprave, rekla je Gorenac, dodajući kako su i u njoj sudjelovali eksperti EU, koji su u suradnji s domaćim stručnjaima izradili prijedlog “Okvirnog programa decentralizacije”. Program bi trebao prerasti u nacionalnu strategiju u okviru koje bi se donio ili izmijenio čitav niz zakona i propisa koji se odnose na lokalnu samoupravu.

Temelj za izradu programa bile su informacije s terena, prikupljene nakon što je uredima državne uprave upućen dopis Središnjeg državnog ureda za upravu za dostavu prijedloga o poslovima iz njihova djelokruga koji bi se mogli prebaciti na lokalnu samoupravu, a nakon toga zatraženo je i mišljenje ministarstava.

Nakon toga je formirano Povjerenstvo Vlade RH za decentralizaciju, koje je u siječnju održalo svoju prvu sjednicu. Na povjerenstvu je dogovoreno da svi članovi još jednom predlože poslove koji bi se uključili u strategiju decentralizacije, a u tu svrhu osnovat će se i radne skupine za pojedina područja (gospodarstvo, prosvjeta, fiskalna decentralizacija i dr.).

Kad se poslovi koji će se decentralizirati konačno precizno utvrde izradit će se strategija, koju će Vlada uputiti na usvajanje u Hrvatski sabor.

Kao važnu činjenicu, Gorenac je istaknula da su se svi članovi povjerenstva složili kako funkcionalna decentralizacija nije moguća bez fiskalne deecentralizacije.

Kako bi lokalna samouprava mogla kvalitetno i učinkovito obavljati prenešene poslove potrebno je dodatno educirati službenike koji će ih obavljati.

Također, usklađeno s donošenjem Zakona o državnoj službi, pristupit će se i izradi prijedloga zakona o lokalnim službenicima i namještenicima.

LS160205_MarojaU diskusiji koja je uslijedila Stanislav Maroja iz Zadra naglasio je kako je bit problema u pravnom subjektivitetu mjesnih odbora. Maroja je dodao kako se u EU na razini lokalne samouprave odlučuje o 27-30% sredstava, dok u Hrvatskoj  jedinice lokalne samouprave raspolažu s 8% sredstava, od čega na Grad Zagreb otpada 4%. Maroja smatra da je u programu dobro naglašeno partnerstvo državne i lokalne samouprave u odlučivanju o bitnim pitanjima, ali je mišljenja da nema kritičkog osvrta na funkcioniranje lokalne samouprave do sada. Podsjetio je na još neriješeno pitanje neposrednog izbora čelnika na razini lokalne samouprave, kao i na pojavu stihijskog zapošljavanja u lokalnoj samoupravi temeljem čega se povećao broj neposrednih izvršitelja.

Pavo Agotić iz Osijeka podržao je prijedlog Vlade i dodao kako se u lokalnoj samoupravi zalažu za decentralizaciju, jer se na toj razini najbolje prepoznaju stvarne potrebe lokalne zajednice. Agotić se založio za uključivanje Odbora lokalne samouprave u izradu strategije i podsjetio da u lokalnoj samoupravi postoji velik broj starijih službenika koji su obavljali poslove koji se sada ponovno prebacuju u nadležnost LS.

Zoran Perović iz Samobora dodao je kako bi se iz dublje analize sadašnjeg ustroja i načina rada LS mogli bolje razaznati i problemi koji u noj postoje, te je postavio pitanje kadrovskih i stručnih kapaciteta, odnosno ukazao na mogući višak državnih službenika.

Krunoslav Buhač iz Vukovara i Stanko Šesto iz Zagreba složili su se o potrebi izrade takve strategije, naglasivši kako često na razini jedinica lokalne samouprave nema dovoljno koordinacije, o čemu su građani i sami svjedoci kada im netom asfaltiranu ulicu “preoru” radi polaganja kablova i u drugim sličnim situacijama.

Zahvaljujući se gđi Gorenac na dragocjenim informacijama, tajnik SDLSN Siniša Kuhar, ukazao je na obvezu Vlade i državnih tijela da prije razmatranja mišljenja i prijedloga pribave mišljenje od strukovnih udruga i udruga u čiji djelokrug spada pitanje o kojem Vlada treba raspravljati, a propisana je Poslovnikom Vlade RH.

Također, Kuhar je, aludirajući na nedosljednost u provođenju programa i strategija koje je Vlada donijela, skrenupozornost na Program suradnje Vlade RH i nevladinog, neprofitnog sektora u RH iz prosinca 2000. godine, u kojem se kao oblik suradnje navode područja savjetovanja u procesu izrade nacionalnog programa i  zajedničkoj procjeni strategije, te područje decentralizacije i suradnje na održivom razvoju zajednice. Kao obvezu Vlade program navodi uključivanje sektora u izradu i donošenje odluka, razvojne politike, strategije i programa, posebno u početnom stadiju, kako bi se utvrdile posljedice po društvo.

Predsjednik SDLSN Ivica Ihas dodao je kako je Sindikat zatražio da se predstavnik Odbora uključi u rad Povjerenstva za decentralizaciju, kako bi predstavnici Sindikata mogli aktivno sudjelovati u kreiranju budućnosti LS.

U nastavku je razmatrana situacija u LS glede zaključivanja kolektivnih ugovora, koju je Ihas ocijenio nezadovoljavajućom. Naime, usprkos činjenici da je Sindikat zaključio brojne kolektivne ugovore na razini loklane samouprave, dio nositelja vlasti na lokalnoj razini i dalje ne želi pristupiti kolektivnim pregovorima i odbija zaključiti KU.

Nažalost, dodao je Ihas, otpora ima i od strane dijela sindikalnih povjerenika, koji eventualne povoljnosti iz pravilnika o radu drže dovoljnim razlogom da ne treba pristupiti kolektivnim pregovorima, ne vodeći računa o tome da poslodavac u svakom trenutku može takav jednostrani akt izmijeniti i službenike dovesti u nepovoljniji položaj. Iako se KU može otkazati i izmijeniti, zbog njegove naravi dvostranog akta, to je mnogo rjeđi i teži slučaj.

Stoga Ihas smatra da bi se u ovom sazivu Odbora lokalne samouprave trebalo poraditi na izradi eventualnog nacionalnog kolektivnog ugovora za lokalnu samoupravu, kojim bi se, poput temeljenog kolektivnog ugovora za određeno područje, utvrdili minimalni standardi, a sva ostala pitanja prepustila rješavanju kroz posebne kolektivne ugovore na razini jedinica lokalne samouprave.

Budući da zbog vremenskih uvjeta dio članova nije bio prisutan prvoj sjednici, izbor predsjednika odbora i njegovog zamjenika odgođen je za drugu sjednicu.

Rad Odbora, kao i druge vijesti vezane uz lokalnu samoupravu članovi Sindikata mogu pratiti na web stranici www.sdlsn.hr, pod linkom “odbori”, pa “lokalna samouprava”.