Odbor profesionalnih vatrogasaca SDLSN traži zaštitu vatrogasaca pri obavljanju službe

I VATROGASCE PREBIJAJU

Odbor profesionalnih vatrogasaca SDLSN traži zaštitu vatrogasaca pri obavljanju službe


(SDLSN, 9. kolovoza 2018.) Odbor profesionalnih vatrogasaca Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH od Vlade Republike Hrvatske traži hitno poduzimanje mjera u cilju zaštite profesionalnih vatrogasaca u obavljanju njihove dužnosti.

Povod za reagiranje je napad na vatrogasca Javne vatrogasne postrojbe Grada Šibenika, koji je 8. kolovoza pretprio teške tjelesne ozljede sudjelujući u protupožarnom osiguranju Hype Beach music festivala.

Predsjednik Odbora profesionalnih vatrogasaca SDLSN, Drago Prnjić, smatra da profesionalnim vatrogascima koji sudjeluju u zaštiti osoba i imovine od požara treba priznati status službene osobe i shodno tome napad na takvu osobu kvalificirati kao kazneno djelo koje se progoni po službenoj dužnosti, što sada nije slučaj.

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH pak ukazuje na to da se u Kaznenom zakonu kao napad na službenu osobu razumijeva napad na vojnu osobu, policijskog službenika, ovlaštenu službenu osobu Vojne policije, službenu osobu kojoj je povjereno čuvanje osoba kojima je na temelju zakona oduzeta sloboda, kad obavljaju službenu dužnost.

Zakonom se još propisuje teža kazna ako je kazneno djelo prijetnje počinjeno prema službenoj ili odgovornoj osobi u obavljanju javne ovlasti ili u vezi s njezinim radom ili položajem, ali se takvo kazneno djelo progoni po privatnoj tužbi.

Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona koji je Ministarstvo pravosuđa uputilo na javno savjetovanje 30. svibnja ove godine predviđa se sankcionirati prisilu prema zdravstvenom radniku, na način da se predviđa sankcija u slučaju da tko doktora medicine, doktora dentalne medicine ili drugog zdravstvenog radnika koji zdravstvenu djelatnost obavlja kao javnu službu, silom ili prijetnjom da će izravno uporabiti silu spriječi u obavljanju njegove zdravstvene djelatnosti.

Međutim, Sindikat smatra da se ovakvim izmjenama Kaznenog zakona, kojima se pojedine skupine državnih i javnih službenika posredno definiraju kao „podvrsta“ službenih osoba i pojedina kaznena djela kada su one u pitanju teže kažnjavaju i to tek nakon što postanu žrtve nekog kaznenog djela, nije zadovoljavajući način zaštite osoba koje obavljaju državnu i javnu službu od počinitelja kaznenih djela.

Danas je na vidjelo izašlo da se profesionalni vatrogasci ne smatraju službenim osobama kada rade svoj posao, a sutra, kad se isto (ponovno) dogodi inspektoru rada, matičaru, porezniku, socijalnom radniku i drugom državnom ili javnom službeniku pri obavljanju službe, na vidjelo će izaći činjenica da im Kazneni zakon ne pruža primjerenu zaštitu.

Sindikat pri tome podsjeća da profesionalni vatrogasci svoj posao obavljaju kao javnu službu kao zaposlenici javnih vatrogasnih postrojbi – registriranih javnih ustanova osnovanih od strane jedinica lokalne samouprave.