PLAĆE LOKALNIH SLUŽBENIKA: Sindikati traže pomoć EK-a zbog neustavnog zakona

LS_ILO_VL070809

LS_ILO_Business060809

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske obratio se Međunarodnoj organizaciji rada i Delegaciji Europske komisije u Hrvatskoj sa zamolbom da od hrvatske Vlade zatraže izvješće o sadržaju i razlozima predlaganja zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te izraze zabrinutost zbog posljedica koje taj zakon može imati po sindikalno organiziranje i kolektivno pregovaranje u Hrvatskoj.

business_logoPo ocjeni Sindikata, taj zakonski prijedlog zadire u međunarodnim konvencijama, hrvatskim Ustavom, zakonskim propisima i dobrom praksom utvrđenih i dostignutih standarda sindikalnog organiziranja i kolektivnog pregovaranja u Hrvatskoj.

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika izražava svoju duboku zabrinutost zbog posljedica koje ovakav prijedlog zakona može imati po sindikalno organiziranje na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, budući da će se isključivanjem sindikata lokalnih službenika i namještenika iz pregovora o osnovici za obračun plaće njihova uloga svesti na pregovore o uvjetima rada i materijalnim pravima iz rada, ali o najbitnijem razlogu sindikalnog organiziranja – plaći, neće moći pregovarati.

Navode da je Vlada krajem srpnja utvrdila i uputila u Hrvatski sabor prijedlog tog zakona propustivši u njegovu izradu uključiti socijalne partnere i predstavnike udruga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kako to nalaže Program suradnje Vlade RH i nevladinog, neprofitnog sektora ili ih konzultirati, kako to nalaže Poslovnik Vlade.

Dodaju da je prijedlog tog zakona već 28. srpnja prošao prvo od dva čitanja u Hrvatskom saboru, usprkos protivljenju i argumentiranim kritikama predstavnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, sindikata lokalnih službenika i namještenika i akademske zajednice.

Po ocjeni Sindikata, tim se zakonom jedinicama lokalne i područne samouprave u potpunosti onemogućava određivanje osnovice za obračun plaće lokalnih službenika i namještenika, koja se njime utvrđuje u visini osnovice za obračun plaća državnih službenika i namještenika, a smanjeni su i rasponi koeficijenata za obračun plaće u odnosu na dosadašnje.

Ovakvim odredbama, smatraju, lokalnoj samoupravi se uskraćuje mogućnost raspolaganja sredstvima koja ostvaruju u okviru svojeg samoupravnog djelokruga, a namijenjena su plaćama zaposlenika njihovih upravnih tijela, ali i ustanova koje osnivaju kao i trgovačkih društava u njihovom vlasništvu te se plaće u svim jedinicama lokalne samouprave niveliraju, neovisno o njihovim fiskalnim kapacitetima.

Navode i da zakon u svojim prijelaznim odredbama predviđa stavljanje izvan snage odredbi kolektivnih ugovora u jedinicama lokalne samouprave, čime se praktično poništavaju svi kolektivni ugovori sklopljeni s poslodavcima na razini lokalne samouprave, a dugogodišnji procesi kolektivnog pregovaranja i dostignuti standardi vraćaju na početak.

LS_tete_VL070809