Pregled predloženih i poduzetih mjera usmjerenih na podizanje razine sigurnosti kaznenih tijela, za razdoblje 2016. godine

Pregled predloženih i poduzetih mjera usmjerenih na podizanje razine sigurnosti kaznenih tijela, za razdoblje 2016. godine

zica_pravosudjehr290816

Uprava za zatvorski sustav proaktivnim pristupom nastoji prepoznati moguće kritične točke sigurnosti te sukladno uočenom pronaći najbolja rješenja koja dovode do kvalitetnog upravljanja sigurnosnim rizicima

(Pravosudje.gov.hr, 29. kolovoza 2016.) U fokusu razmatranja provedenih analiza i utvrđivanja stanja, temeljenim na holističkim načelima, niz je elemenata koji, između ostaloga, uz odrednice provođenja radnih procedura i elemente postignute razine tehničkih zaštite uključuju i sagledavanje modela, svrhovitosti i efikasnosti postojeće organizacijske strukture, a posebno kvalitetu odgovora (sustavnih pristupa i reakcija) u rješavanju pojedinih kriznih (incidentnih) situacija. Navedeno uključuje niz interakcija i međusobnu razmjenu informacija koje otvaraju prostor za bolje pozicioniranje u odnosu na planiranje i brže postupanje (korektivne akcije ili usmjereno djelovanje).

mpr_logoOtklanjanjem mogućnosti nastanka štetnih posljedica, odnosno razvojem komunikacijskih kanala i kvalitetom sadržaja informacija (podataka) utječe se na unapređenje funkcionalnosti sustava sigurnosti. To je jedan od uvjeta bez kojeg se ne može, te je potrebna daljna implementacija i razvoj novih komunikacijskih rješenja (informacijski sustavi i baze podataka, međusobna povezanost).

Sagledavajući dinamičnost i promjene u okruženju, dodatne napore ulažu u provođenje potrebnih programa izobrazbe kako bi se službenici pravovremeno pripremili na predstojeće poslovne izazove te kako bi se osiguralo kvalitetno upravljanje razvojem ljudskih resursa i ostvario njihov puni potencijal.

U prvih osam mjeseci 2016. godine za podizanje razine sigurnosti u kaznenim tijelima, s naglaskom na pitanja unapređenje podizanja razine tehničke zaštite (nabavom nove tehničke opreme i nadogradnjom postojećih sustava) i uređenja radnih procedura obavljanja poslova i službenih zadaća, predložene su i poduzete sljedeće mjere:

– nabava 20 ručnih i jedne stacionarne digitalne radio satnica za potrebe Zatvora u Zagrebu,
– implementacija 10 ručnih i stacionarne digitalne radio stanice u Zatvor u Gospiću,
– nabava RTG uređaja za potrebe Kaznionice u Lepoglavi,
– proširenje sustava video nadzora u Zatvoru u Zagrebu s 22 nove kamere,
– proširenje sustava video nadzora u Kaznionice u Lepoglavi s 24 nove kamere,
podizanje tehničke razine u sigurnosti u Zatvoru u Šibeniku:
– preseljenje vrata na hodniku u blizini dežurane,
– postavljanje žičanih prepreka na stubišta zatvora,
– postavljanje unprofor žice na zid koji odvaja sud od zatvora,
– instalirana četiri rešetkastih vrata na sobama gdje borave zatvorenici,
– instaliranje video kamere na ulaznim vratima zatvora,
– instaliranje video kamere u prostoriji bez opasnih stvari,
– postavljanje dodatnih redova unprofor žice i prepreka na šetalište odjela pojačanog nadzora i odjela za izvršenje stegovnih i posebnih mjera u Kaznionici u Lepoglavi,
– postavljanje dodatnih redova unprofor žice i prepreka na šetalište Zatvorske bolnice u Zagrebu i ojačana ulazna vrata u šetalište,
– zamjena postojeće opreme sustava video nadzora u Kaznionici i zatvoru u Požegi s novim kamerama i opremom za snimanje te sve ostale radnje usmjerene na podizanje razine sigurnosti u kaznenom tijelu u vidu podizanja razine tehničke zaštite i uređenosti radnih procedura i postupaka u određenim prostorima
– postavljanje dodatne tehničke zaštite u Zatvoru u Osijeku, sukladno predloženim mjerama iz obavljenog nadzora, a u cilju otklanjanja nepravilnosti i povećanja razine sigurnosti,
– izrađen prijedlog mjera podizanja razine sigurnosti u Zatvoru u Sisku, cjelovito sagledavanje svih elemenata sigurnosti (tehnički elementi, radne i organizacijske procedure) na temelju obavljenog nadzora,
– sagledavanje i prijedlozi vezani uz aspekte sustava osiguranja Zatvora u Bjelovaru (podizanje vanjskog kružnog zida, uređenje prostorija sukladno traženim sigurnosnim standardima, postavljanje dodatne tehničke zaštite – unprofor žice),
– u Zatvoru u Zadru i Zatvoru u Puli privremeno se premještaju i raspoređuju službenici pravosudne policije iz drugih kaznenih tijela radi popunjavanja broja službenika neophodnih za neometano i sigurno obavljanje poslova i službenih zadaća iz djelokruga rada odjela osiguranja,
– za izgradnju novog objekta za smještaj maloljetnika (Odgojni zavod u Turopolju) dane su preporuke vezane uz poslove i specifične potrebe postizanja određenog standarda sigurnosti,
– pokrenuto je pitanje i upućen prijedlog za zatvaranjem i osiguranjem prilazne ceste uz sam vanjski dio Zatvora u Splitu.

U tijeku su započeti postupci u odnosu na sljedeće aktivnosti:
– projektiran je i u fazi realizacije projekt instaliranja sustava video nadzora u Zatvoru u Gospiću,
– premještanje prostora dežurane i prostorije za posjet zatvorenika u Zatvoru u Gospiću,
– izrada novih ulaznih vrata u Zatvoru u Gospiću,
– implementacija i postavljanje fizičkih prepreka na kružni zid i ograde šetališta za zatvorenike odjela pojačanog nadzora u Kaznionici u Lepoglavi,
– izmjena i nadogradnja tehničke zaštite na prostorima predviđenim za boravak zatvorenika na otvorenim prostorima Zatvora u Zagrebu,
– u tijeku je postupak nabave opreme za održavanje i zaštitu za 2016. godinu (raspoloživa materijalna sredstva na poziciji za nabavu opreme za održavanje i zaštitu za 2016. godinu) i to:
– tri metal detektorska vrata (jedan za vanjsku i dva za unutarnju upotrebu),
– šest ručnih metal detektora,
– zamjenskih dijelova za ručne radio stanice Motorola GP344 (60 baterija i 60 antena),
– 10 uređaja za alkotestiranje te
– 100 komada sredstva za vezanje – lisica za ruke.

Osim navedenog, u prvih osam mjeseci 2016. godine provedene su i sljedeće aktivnosti:
– održana IV vježba službenika pravosudne policije u Zatvoru u Zagrebu (interventni timovi Zatvora u Zagrebu, Kaznionice u Lepoglavi, Kaznionice i zatvora u Požegi, Zatvora u Splitu, Kaznionice u Glini),
– službenici Sektora osiguranja prošli edukaciju u svezi problematike bespilotnih letjelica,
– upućen prijedlog za rekonstrukciju Posebno osigurane prostorije bez opasnih stvari,
– održani radni sastanci s voditeljima Odjela osiguranja kaznionica, zatvora i odgojnog zavoda (veljača i lipanj 2016. godine) gdje su doneseni zaključci za povećanja razine sigurnosti u kaznenim tijelima,
– donesene Mjere sigurnosti za ljetno razdoblje od lipnja do rujna 2016.godine,
– donesene Upute i Napuci za postupanje (prikupljanje i prosljeđivanje sigurnosno rizičnih informacija, praćenje sigurnosno rizičnih zatvorenika i drugi naputci),
– zajedno s Ravnateljstvom policije i Policijskom akademijom organizirana je izobrazba službenika pravosudne policije vezano uz otkrivanje i preliminarno testiranje droga odnosno sprječavanje unosa u kaznena tijela te su održana četiri jednodnevna seminara
– tijekom travnja i svibnja 2016. godine na kojem su službenici MUP-a, Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja “Ivan Vučetić” i Službe kriminaliteta droga izvršili edukaciju dežurnih službenika kaznenih tijela ili njihovih pomoćnika.
– u trećem kvartalu 2016. godine planira se održavanje izobrazbe službenika pravosudne policije u poduzimanju mjera i postupaka prilikom osiguravanja mjesta događaja prije provođenja očevida.

Zaključak

U pogledu osiguranja svih potrebnih elementa tehničke zaštite koji uključuju i drugačije sagledavanje i pitanje arhitektonskih odrednica kaznenih tijela (u nekim slučajevima to zahtjeva i prenamjenu prostora ili njeno bitno drugačije uređenje), stvarne potrebe sustava sigurnosti za postizanjem potrebnog standarda sigurnosti su bitno veće od onih kojima se trenutno raspolaže.

Potreban je daljnji razvoj određenih komunikacijskih sustava te temeljit i detaljan pristup u određivanju potreba, stvaranja programa i praćenja ostvarenih učinaka provedenih programa izobrazbe, te osiguravanje još uvijek nedostatnih dijelova odore i opreme za službenike pravosudne policije.

sluzbenici_mpr290816

Uzimajući u obzir ukupan broj službenika pravosudne policije i dovodeći ga u odnos s trenutnim ukupnim brojem zatvorenika (3.293 zatvorenika), može se konstatirati kako je taj broj zadovoljavajući. Odnos broja zatvorenika na jednog službenika pravosudne policije iznosi: 2,02.

Međutim, u daljnjem planiranju kretanja broja službenika pravosudne policije potrebno je voditi računa o vremenu potrebnom za njihovo osposobljavanje (temeljni tečaj i ostali programi izobrazbe) kako bi oni mogli samostalno obavljati poslove i službene zadaće radnih mjesta.