Prenosimo s web portala Udruge gradova

Sporazum o dodatku za poboljšanje učinkovitosti rada

udruga_gradova_logo240(Internet stranica Udruge gradova) Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH predložio je danas jedinicama lokalne i područne samouprave potpisivanje posebnih sporazuma o dodatku za poboljšanje učinkovitosti rada lokalne uprave.
Polazeći od činjenice da bi Prijedlog Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi mogao dovesti do odljeva stručnih kadrova u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i uvažavajući
•odgovornost za osiguranje kvalitetne i učinkovite županijske/gradske/općinske uprave, primjerene zahtjevima i potrebama građana;
•zaključke Gospodarsko-socijalnog vijeća od 30. lipnja 2008. godine o ujednačavanju sustava plaća u javnoj upravi, na način da se postupak harmonizacije plaća diferenciranim rastom završi po točno predviđenoj dinamici u trajanju od više godina, s ciljem da niti jednom službeniku plaća ne pada, već da se usklađivanje vrši postupno;
•činjenicu da Vlada RH kao predlagatelj u Zakonu nije predvidjela zaštitne odredbe s ciljem očuvanja postojeće razine plaća lokalnih službenika i namještenika i predlaže Zakon koji je u suprotnosti s načelima GSV-a u donošenju kojih je i sama sudjelovala;
•odgovornost Županije/Grada/Općine za gospodarski i socijalni položaj službenika i namještenika i njihovih obitelji; •nemogućnost sudjelovanja predstavnika lokalne i područne (regionalne) samouprave i sindikata lokalnih službenika i namještenika u izradi Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, na način kako je to bilo omogućeno sindikatima javnih i državnih službi prigodom izrade zakona o plaćama u javnim i državnim službama;
•zaključene kolektivne ugovore sa sindikatima lokalnih službenika i namještenika kao izrazu najviših demokratskih standarda na području uređenja radnih i službeničkih odnosa;

Sindikat predlaže da se na lokalnoj razini između sindikata lokalnih službenika i jedinica lokalne i područne samouprave zaključi Sporazum o dodatku za poboljšanje učinkovitosti rada županijske/gradske/općinske uprave.

Dodatak za poboljšanje učinkovitosti rada županijske/gradske/općinske uprave utvrdio bi se se kao razlika između plaće službenika i namještenika koju ostvaruje sukladno važećim propisima i kolektivnim ugovorima kojima se uređuju plaće lokalnih službenika i namještenika i plaće koju će ostvarivati sukladno odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Dodatak bi se isplaćivao po stupanju na snagu Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Ukoliko Vlada Republike Hrvatske kao predlagatelj Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi izmijeni odredbe Zakona koje se odnose na plaće lokalnih službenika i namještenika na način da se zaštiti postojeća razina plaća, tj. da plaće ne padaju, ovaj Sporazum će se smatrati nevažećim. Ovim prijedlogom Sporazuma Sindikat šalje poruku Vladi kao predlagatelju Zakona, jedinicama lokalne i područne uprave kao poslodavcima, lokalnim službenicima i namještenicima i svojim članovima, da se javna uprava ne može i ne smije reformirati suprotno proklamiranim stavovima i zaključcima na razini najvišeg tripartitnog tijela – GSV-a.