Priopćenje Odbora pravosudne policije od 13. ožujka 2003.

Priopćenje Odbora pravosudne policije od 13. ožujka 2003.

SINDIKAT DRŽAVNIH  I LOKALNIH
SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA RH
Odbor za pravosudnu policiju
PRIOPĆENJE
NEMA KAOSA U ZATVORSKOM SUSTAVU

Vezano na tiskovnu konferenciju Sindikata pravosudne policije koja je održana 11. ožujka 2003. godine, Odbor pravosudne policije Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH, gosp. Josipa Heheta smatra osobom koja ima izražene sposobnosti upravljanja i pozitivne ljudske osobine. Ponosni smo što je na čelu Uprave za zatvorski sustav gosp. Hehet koji je u relativno kratkom vremenu u znatnoj mjeri poboljšao materijalni položaj zaposlenika, a poglavito pravosudnih policajaca.

Navodimo aktivnosti za koje mi znamo da su za vrijeme mandata ravnatelja Heheta poduzete:

 1. Izrađeno je Izviješće o stanju u zatvorskom sustavu sa prijedlogom mjera koje je Vlada Republike Hrvatske u cijelosti prihvatila,
 2. Izrađeno je i doneseno šesnaest provedbenih propisa, posljednja dva su u postupku donošenja,
 3. Donesena je Uredba o dodacima na plaće s temelja uvjeta rada službenika zatvorskog sustava,
 4. Osnovana su dva trgovačka društva (“Lipovica” i “Orljava”) od dijela bivših gospodarskih jedinica kaznionica,
 5. Uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske izvršena je popuna upražnjenih radnih mjesta u zatvorskom sustavu sa 110 službenika,
 6. Ustrojen je Odjel za osiguranje pravosudnih tijela, izrađeni su planovi osiguranja i izvršena je popuna sa 225 službenika,
 7. Ustrojen je Odjel za izvršavanje sigurnosne mjere obveznog psihijatrijskog liječenja izrečene uz kaznu zatvora, u Zatvorskoj bolnici,
 8. Adaptiran je i opremljen poluotvoreni odjel Zatvora u Gospiću,
 9. Dovršena je izgradnja kružnog zida Kaznionice u Glini i “E” krila Kaznionice u Lepoglavi čime se postigla viša razina sigurnosti i poboljšao standard smještaja zatvorenika,
 10. Izrađen je plan za adaptiranje prostora i ustrojavanje odjela za izvršavanje kazne zatvora prema zatvorenicima ovisnicima kojima je uz kaznu zatvora izrečena mjera obveznog liječenja od ovisnosti a koji su prije dolaska na izvršavanje kazne bili uključeni u socijalno-terapijski postupak, u Kaznionici u Valturi,
 11. U tijeku su dogovori sa Županijom šibensko-kninskom radi osnivanja nove kaznionice čime bi se rasteretili postojeći kapaciteti i postigla mogućnost regionalnog izvršavanja kazne zatvora,
 12. Završena je priprema za adaptaciju krila “B” Kaznionice u Lepoglavi, objekta za smještaj zatvorenika i objekta za pravosudnu policiju Kaznionice u Glini i  prostora za smještaj zatvorenika u Zatvoru u Bjelovaru,
 13. U Državnom proračunu za 2003. godinu za ostvarivanje programa rada u zatvorskom sustavu osigurana su financijska sredstva za unaprjeđenje rada u zatvorskom sustavu i to za informatizaciju, nabavu potrebne opreme i odora za službenike pravosudne policije, cijepljenje ovlaštenih službenih osoba zatvorskog sustava, te su po prvi put u Proračunu osigurana financijska sredstva za izvršavanje zaštitnog nadzora i rada za opće dobro na slobodi, za opremanje zatvorskih kuhinja, zdravstvenih ambulanti i smještajnog prostora zatvorenika,
 14. Radi podizanja razine sigurnosti nabavljeni su i osposobljeni službeni psi za detekciju droga i eksplozivnih sredstava,
 15. U području podizanja stručne razine postupanja sa posebnim kategorijama zatvorenika sklopljeni su ugovori sa vanjskim stručnjacima za rad sa ovisnicima o opojnim drogama i oboljelima od PTSP-a te su u permanentnu izobrazbu uključeni stručnjaci zatvorskog sustava koji rade sa tom populacijom zatvorenika,
 16. Na zahtjev Središnjeg ureda u organizaciji Vijeća Europe organizirana je izobrazba upravitelja i načelnika Odjela osiguranja o postupanju u incidentnim situacijama,
 17. Po prvi put su izrađeni programi i organizirana je izobrazba za strukovne učitelje za 220 strukovnih učitelja,
 18. Izrađen je program izobrazbe zatvorskih službenika za grupni rad sa zatvorenicima,
 19. Izrađen je program i započeta je izobrazba službenika pravosudne policije za timski rad.

Navodi izneseni na tiskovnoj konferenciji o katastrofalnoj situaciji u Upravi za zatvorski sustav netočni su i zlonamjerni budući da je iz popisa navedenih aktivnosti očito da se u posljednju godinu dana intenzivno radilo na unaprjeđenju stanja u zatvorskom sustavu. Spomenuta suspenzija i uhićenje također su dokaz da se u slučaju saznanja o nezakonitim ili nepravilnim postupanjima poduzimaju zakonom propisane mjere.

Predsjednik
Odbora za pravosudnu policiju
Marijan Brnad