RAVNATELJ UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV IVAN DAMJANOVIĆ ZA SINDIKALNI LIST: “Za 602 službenika pravosudne policije predviđa se manji koeficijent od sadašnjeg!”

RAVNATELJ UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV IVAN DAMJANOVIĆ ZA SINDIKALNI LIST: “Za 602 službenika pravosudne policije predviđa se manji koeficijent od sadašnjeg!”

Damjanovic5

(SINDIKALNI LIST SDLSN, 18. lipnja) Sastanak ravnatelja Uprave za zatvorski sustav Ivana Damjanovića s predstavnicima sinbdikalnih središnjica i medija održan 1. lipnja iskoristili smo kako bi dogovorili intervju s čelnim čovjekom sustava koji se više ili manje opravdano često spominje u elektronskim i pisanim medijima. Ravnatelj SDLSN_wwwDamjanović usprkos svojim brojnim obvezama rado je pristao na razgovor za Sindikalni list i web stranicu SDLSN, sukladno vlastitoj politici otvorenosti i javnosti koju je uveo dolaskom na čelo zatvorskog sustava. Tijekom intervjua Damjanović se potvrdio kao čovjek koji svoju poziciju, ali i stanje zatvorskog sustava ne promišlja na kalkulantski i dužnosničko-ziheraški način, već u njemu želi ostaviti traga kao stručnjak i čovjek kojega zanima svaka karika sustava, neovisno o tomu radi li se o korisnicima s ove ili one strane “brave”.

Uprava za zatvorski sustav upriličila je prije dva tjedna sastanak s predstavnicima sindikata i medija o stanju u zatvorskom sustavu. Odziv na sastanak pokazao je kako pojedine sindikate, ali i medije zatvorski sustav zanima jedino kad su posrijedi incidentne situacije ili neprovjereni pojedinačni slučajevi kršenja zaposleničkih prava. Ne dovodi li se takvim senzacionalističkim pristupom u pitanje dugogodišnji planski i sustavni rad Uprave, ali i samoprijegoran i učinkovit rad službenika i namještenika zatvorskog sustava?

Zatvorski sustav RH, kao i zatvorski sustavi u drugim zemljama, izuzetno je zanimljiv široj javnosti te samim time i medijima. Možemo izraziti zadovoljstvo suradnjom s medijima jer njihovo prezentiranje stanja u zatvorskom sustavu, uz dobrodošlu konstruktivnu kritiku, pomaže stvaranju realne slike i funkcioniranja zatvorskog sustava Damjanovic_okvir1u javnosti, ne zanemarujući pritom njegove probleme, ali ni pozitivne snage. Ipak, mišljenja smo da bi još veći doprinos objektivnom prikazu stanja mediji mogli dati češćim izvještavanjem i o pozitivnim događanjima u kaznionicama, zatvorima i odgojnim zavodima kojih doista ima jako puno.

Po pitanju suradnje sa sindikatima, moramo istaknuti da je suradnja sa sva tri sindikata čiji su članovi naši službenici, uglavnom na visokoj razini. Središnji ured Uprave za zatvorski sustav inzistira na dosljednoj primjeni propisa koji reguliraju službeničke odnose i prava službenika, među kojima je i Kolektivni ugovor. Istina, u svezi s primjenom Kolektivnog ugovora dogode se pojedinačni slučajevi različitog tumačenja pa stoga i njegove različite primjene u pojedinim zatvorima ili kaznionicama. Međutim, u takvim slučajevima tražimo tumačenje Zajedničke komisije za praćenje i provođenje Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike čije se tumačenje obvezno primjenjuje. Međutim, moram ponovo napomenuti, da nekih većih problema u primjeni Kolektivnog ugovora nema, pogotovo se ne može govoriti o uskrati prava službenicima.

Prigovori u svezi s ostvarivanjem prava iz Kolektivnog ugovora su doista rijetki, a kao što ste imali prilike posvjedočiti na sastanku koji je održan sa predstavnicima sindikata, ako su neutemeljeni, brzo nailaze na reakciju i revoltiranost kod ostalih službenika zatvorskog sustava.

Damjanovic1

Na sastanku je bilo riječi i o poboljšanjima koja bi trebao donijeti novi Zakon o plaćama državnih službenika. Sindikatima su prezentirani podatci o izvršenoj procjeni fiskalnih učinaka novog platnog sustava iz kojih je razvidno da za najveći broj službenika sa SSS on ne znači povećanje plaće. Što je Uprava poduzela kako bi se plaća 2000 službenika sa SSS od ukupnog broja od 2400 zaposlenih u zatvorskom sustavu povećala?

Nacrtom prijedloga Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta nismo zadovoljni jer je velika većina službenika zatvorskog sustava koju čine službenici srednje stručne spreme nepravedno diskriminirana u odnosu na službenike više i visoke stručne spreme. Naime, za službenike srednje stručne spreme Nacrtom prijedloga Uredbe predviđena je samo jedna razina radnog mjesta u potkategoriji administrativnog referenta, dok je za ostale stručne spreme predviđeno više razina. Osim toga, niti sva radna mjesta srednje stručne Damjanovic_okvir2spreme nisu jednako rangirana, jer su u Nacrtu prijedloga Uredbe kao posebna radna mjesta utvrđena radna mjesta poreznih i carinskih službenika više rangirana i s većim koeficijentom. Ne sumnjam u težinu i zahtjevnost radnih mjesta poreznih i carinskih službenika.

Međutim, moram napomenuti izrazito teške uvjete rada zatvorskog osoblja koji se obavlja u zatvorenom prostoru u kojemu borave i žive i zatvorenici, izloženost stresu zbog rizika od zaraznih bolesti ili napada, stalna pripravnost, te kada je riječ o službenicima pravosudne policije i rad u smjenama kao i reakcija na incidentnu situaciju ili ugrožavanje sigurnosti koje zahtjeva i/ili se može riješiti samo primjenom sredstva prisile pri čemu se ne smiju dovesti u pitanje temeljna ljudska prava zatvorenika. Pored toga, naše nezadovoljstvo utemeljeno je i na činjenici da sigurnost zatvorskog sustava počiva upravo na službenicima pravosudne policije srednje stručne spreme, pogotovo kad se uzme u obzir da radimo s nedostatnom i uglavnom neodgovarajućom i zastarjelom sigurnosnom opremom zbog čega sigurnost hrvatskog zatvorskog sustava počiva gotovo isključivo na čovjeku – službeniku.

Stoga smo predložili da se u potkategoriji referenta umjesto jedne uvrste dvije razine te potkategorije sa odgovarajućim koeficijentom koji bi dao mogućnost veće plaće za specifična radna  mjesta srednje stručne spreme u zatvorskom sustavu, koja su prema sadašnjim propisima utvrđena kao posebna radna mjesta  sa koeficijentima 0,95 i 1,00. Pored toga smo ukazali i na nelogičnost lošije klasifikacije radnih mjesta u odnosu na radna mjesta poreznih i carinskih službenika te smo predložili održavanje sastanka na kojem ćemo dodatno argumentirati naše prijedloge.

Sadašnja klasifikacija radnih mjesta u zatvorskom sustavu poznaje tri specifična radna mjesta III. vrste (SSS) pravosudnih policajaca – mlađi pravosudni policajac, pravosudni policajac i stariji pravosudni policajac. Međutim, u predloženoj klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi predviđena su dva radna mjesta pravosudnih policajaca sa SSS – pravosudni policajac i nadzornik pravosudne policije. Ukoliko početni koeficijent za SSS ostane na razini koji je predložila Vlada, tj. 0,90 za SSS, sadašnji pravosudni policajci sa važećim koeficijentom 0,95 potpali bi pod zaštitnu odredbu Zakona o plaćama koja onemogućava da pri razvrstavanju u novi platni sustav službenik dobije manju plaću od one koju ima, ali bi takav službenik istovremeno trebao biti promaknut čak za dva platna stupnja da bi dostigao svoju sadašnju plaću. Koliko takvih službenika ima u zatvorskom sustavu i što Uprava namjerava poduzeti da se to ne bi dogodilo?

U odnosu na postojeće koeficijente službenika pravosudne policije, osim navedenog u pitanju, valja istaći da se za nadzornika (VŠS) previđa početni koeficijent od 1,02 umjesto postojećeg 1,10 a za višeg nadzornika (VŠS) predviđa se početni koeficijent od 1,10 umjesto postojećeg 1,15. Službenika u zvanju starijeg pravosudnog policajca ima 530, nadzornika 43 a viših nadzornika 29 ili ukupno 602 službenika pravosudne policije za koje se predviđa manji početni koeficijent od  sadašnjeg što, s obzirom na sve što sam prethodno naveo, smatramo nedopustivim.

Damjanovic3U odnosu na prethodno i ovo pitanje valja reći da su prema europskim nomenklaturama službenici sigurnosti u zatvorskim sustavim klasificirani među najstresnijim zanimanjima. Međutim, novi propisi o klasifikaciji i plaćama državnih službenika to ne uvažavaju, iako se porezni i carinski službenici rangiraju privilegirano u odnosu na stručnu spremu, što valja ocijeniti diskriminirajućim za službenike zatvorskog sustava.

Posebno smo ukazali na status liječnika sa postojećim koeficijentom 1,60 i liječnika specijalista sa sadašnjim koeficijentom 1,90 koje je prema predloženim propisima moguće svrstati u savjetnike sa početnim koeficijentom 1,40, odnosno  više savjetnike II sa početnim koeficijentom 1,64, što je značajno ispod sadašnjeg koeficijenta.

Budući da nemamo predstavnika u Povjerenstvu za izradu navedenih propisa naše primjedbe i prijedloge upućujemo navedenom Povjerenstvu i sindikatima. Povjerenstvo je neke naše primjedbe prihvatilo, ali ne i u odnosu na naprijed navedeno.

Na sastanku su se čuli prijedlozi sindikalnih povjerenika da se paralelno s problematikom  plaća treba više voditi računa o stresu i teškim uvjetima rada u zatvorskom sustavu. Što se čini na tome  i planiraju li se u doglednoj budućnosti kakvi programi psihosocijalne pomoći službenicima pogođenim stresom?

U posljednje vrijeme dosta se govori o prenapućenosti zatvora i zatvorenih kaznionica te nedovoljnom broju zaposlenih službenika kao rastućem problemu. Ovaj problem stavlja Damjanovic_okvir3dodatni teret na službenike koji obavljaju ovaj, i inače složen, zahtjevan i odgovoran posao te rezultira progrediranjem razine stresa i sagorijevanja na radnom mjestu. Središnji ured Uprave za zatvorski sustav svjestan je ovog problema, te u okviru svojih mogućnosti, različitim metodama nastoji pružiti potrebnu pomoć i podršku svojim službenicima. Kao što je detaljnije prezentirano na sastanku Uprave za zatvorski sustav i sindikata, poduzimaju se konkretne aktivnosti na proširivanju kapaciteta zatvora i kaznionica, nabavci opreme te na zapošljavanju novih službenika. Realizacija navedenih aktivnosti direktno će utjecati na redukciju stresa službenika, obzirom da će se navedenim znatno olakšati uvjeti rada i rasteretiti postojeći službenici.

Uz navedeno, znatna se briga poklanja i redovnoj edukaciji i treningu službenika, a osobito u onim segmentima koji se bave smanjivanjem stresa, komunikacijama, timskim radom i sl. Ovakve edukacije provode se većinom u okviru Centra za izobrazbu službenika zatvorskog sustava u kojem je trenutno u tijeku trening komunikacijskih vještina za službenike odjela osiguranja zatvora i kaznionica. Trening komunikacijskih vještina, kao ispomoć službenicima u rješavanju stresa planiramo organizirati za službenike u svim kaznionicama i zatvorima pa osposobljavamo timove koji će ovaj trening provoditi po regijama.

Damjanovic4Također, u pripremi je ponovno provođenje APEX programa koji se bavi redukcijom stresa u zatvorima učenjem pravilnog disanja, a koji provodi udruga Umijeće življenja u suradnji s Međunarodnim udruženjem za humane vrijednosti. Navedeni program prvi je puta proveden u zatvorskom sustavu prije nekoliko godina, kada je naišao na pozitivan odjek kako među službenicima, tako i među zatvorenicima.

Treći projekt koji je u pripremi nosi naziv «Emocionlano dobro stanje i sagorijevanje na poslu zatvorskog osoblja». Ovaj projekt koji se organizira se u suradnji s Odsjekom za kriminologiju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu a koji je odobrilo Ministarstvo znanosti, prosvjete i športa, bavit će se problematikom redukcije stresa i sagorijevanja na poslu, a njegova primjena planira se već ove godine na cijeli zatvorski sustav.

Zbog specifičnosti zatvorskog sustava često su prisutna razmišljanja o potrebi ustrojavanja posebne državne uprave za zatvorski sustav. Kako je zatvorski sustav pozicioniran u drugim tranzicijskim zemljama i članicama EU?

U različitim su zemljama članicama EU različita i rješenja položaja uprave za zatvorski sustav. U najvećem broju zemalja, uprave za zatvorski sustav nalaze se također u okviru nadležnosti Ministarstva pravosuđa, no u pravilu su formirane kao agencije s odvojenim proračunom i nešto višim stupnjem samostalnosti nego što je to slučaj s Upravom za zatvorski sustav u RH. U dijelu zemalja zatvorski su sustavi raspoređeni unutar zajedničkog ministarstva unutarnjih poslova i pravosuđa (Malta, Švicarska, Andora), odnosno unutarnjih poslova (Španjolska).

Položaj Uprave za zatvorski sustav u okviru Ministarstva pravosuđa podržavamo i smatramo prirodnim, a o čemu svjedoči i činjenica da su slična rješenja i u velikoj većini zemalja Europe i svijeta. Ono što je za ovu Upravu ključno je da je prepoznata njena specifičnost te značaj poslova izvršavanja zatvorskih, ali i alternativnih kazni za interese našeg Ministarstva i države u cjelini te u skladu s time, da se osiguravaju dostatna proračunska sredstva kao preduvjet za kvalitetno obavljanje navedenih poslova.

Damjanovic2

Tako su u Državnom proračunu za tekuću godinu osigurana sredstva za izgradnju novog smještajnog objekta za 240 zatvorenika u Kaznionici u Glini, po modelu javno-privatnog partnerstva planira se izgradnja novih smještajnih objekata u Zatvoru u Zagrebu i Zatvorskoj bolnici za ukupno 400 zatvorenika i izgradnja nove kaznionice i zatvora u Šibeniku (dijelom financirane iz državnog proračuna) s ukupnim kapacitetom za smještaj 600 zatvorenika, a uz navedeno planiraju se i adaptacije dijela već postojećih objekata. Također, nakon što smo dobili suglasnost Ministarstva financija, tijekom godine planiramo pokrenuti postupak zapošljavanja 171 novog službenika.