SDLSN predlaže jedinicama lokalne i područne samouprave potpisivanje Sporazuma o dodatku za poboljšanje učinkovitosti rada lokalne uprave

SDLSN predlaže jedinicama lokalne i područne samouprave potpisivanje Sporazuma o dodatku za poboljšanje učinkovitosti rada lokalne uprave

sporazum390

(SDLSN, 29. srpnja 2009.) Nakon što je u Hrvatskom saboru Prijedlog Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi jučer prošao prvo čitanje, a kojim su kroz primjenu osnovice za izračun plaće državnih službenika, smanjivanje raspona koeficijenata radnih mjesta i suspendiranje odredbi kolektivnih ugovora koje se odnose sdlsn_www220na osnovicu i naknade, stvoreni preduvjeti za pad plaća u lokalnoj samoupravi i onemogućavanje kolektivnog pregovaranja o plaći, a time i sindikalno organiziranje, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH predložio je danas jedinicama lokalne i područne samouprave potpisivanje posebnih sporazuma o dodatku za poboljšanje učinkovitosti rada lokalne uprave.

Sporazum kao odgovor na sporni Zakon

Sindikat predlaže da se na lokalnoj razini, polazeći od činjenice da bi Prijedlog Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi mogao dovesti do odljeva stručnih kadrova u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i uvažavajući

  • odgovornost za osiguranje kvalitetne i učinkovite županijske/gradske/općinske uprave, primjerene zahtjevima i potrebama građana;
  • zaključke Gospodarsko-socijalnog vijeća od 30. lipnja 2008. godine o ujednačavanju sustava plaća u javnoj upravi, na način da se postupak harmonizacije plaća diferenciranim rastom završi po točno predviđenoj dinamici u trajanju od više godina, s ciljem da niti jednom službeniku plaća ne pada, već da se usklađivanje vrši postupno;
  • činjenicu da Vlada RH kao predlagatelj u Zakonu nije predvidjela zaštitne odredbe s ciljem očuvanja postojeće razine plaća lokalnih službenika i namještenika i predlaže Zakon koji je u suprotnosti s načelima GSV-a u donošenju kojih je i sama sudjelovala;
  • odgovornost Županije/Grada/Općine za gospodarski i socijalni položaj službenika i namještenika i njihovih obitelji;
  • nemogućnost sudjelovanja predstavnika lokalne i područne (regionalne) samouprave i sindikata lokalnih službenika i namještenika u izradi Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, na način kako je to bilo omogućeno sindikatima javnih i državnih službi prigodom izrade zakona o plaćama u javnim i državnim službama;
  • zaključene kolektivne ugovore sa sindikatima lokalnih službenika i namještenika kao izrazu najviših demokratskih standarda na području uređenja radnih i službeničkih odnosa;

između sindikata lokalnih službenika i jedinica lokalne i područne samouprave zaključi Sporazum o dodatku za poboljšanje učinkovitosti rada županijske/gradske/općinske uprave.
Dodatak za poboljšanje učinkovitosti rada županijske/gradske/općinske uprave utvrdio bi se se kao razlika između plaće službenika i namještenika koju ostvaruje sukladno važećim propisima i kolektivnim ugovorima kojima se uređuju plaće lokalnih službenika i namještenika i plaće koju će ostvarivati sukladno odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Dodatak bi se isplaćivao po stupanju na snagu Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Ukoliko Vlada Republike Hrvatske kao predlagatelj Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi izmijeni odredbe Zakona koje se odnose na plaće lokalnih službenika i namještenika na način da se zaštiti postojeća razina plaća, tj. da plaće ne padaju, ovaj Sporazum će se smatrati nevažećim.
Ovim prijedlogom Sporazuma Sindikat šalje poruku Vladi kao predlagatelju Zakona, jedinicama lokalne i područne uprave kao poslodavcima, lokalnim službenicima i namještenicima i svojim članovima, da se javna uprava ne može i ne smije reformirati suprotno proklamiranim stavovima i zaključcima na razini najvišeg tripartitnog tijela – GSV-a.

SDLSN_zastava_na_vjetru390

Napuštene europske vrijednosti i stečevine

Cilj SDLSN kao sindikata koji okuplja državne i lokalne službenike i namještenike nije da se njihove i plaće zaposlenih u javnim službama izjednačuju s najslabije plaćenim dijelom javne uprave – državnim službama, jer se time zaposlenici izjednačavaju u siromaštvu i istovremeno napuštaju, sada je to sasvim jasno, deklaratorni i za potrebe Europe proklamirani stavovi o podizanju razine stručnosti i učinkovitosti javne uprave.
Ako se u reformu državne uprave išlo iz razloga jer u njoj vlada negativna selekcija i bijeg kadrova u javne, lokalne službe i gospodarstvo, reformiranje lokalne i područne samouprave na način da se izjednači u plaćama s državnim službama dovest će do istih efekata kakve sada ima nemotivirajući sustav plaća u državnim službama.
S druge strane, diskriminirajuće je da je Konačnim prijedlogom Zakona o plaćama državnih službenika predviđena zaštitna odredba prema kojoj državni službenici kojima bi plaća po novom zakonu bila manja zadržavaju postojeću plaću, te da po donošenju zakona Vlada i sindikati državnih službi trebaju pristupiti pregovorima s ciljem usklađivanja kolektivnog ugovora sa zakonom, a da se istovremeno takav standard zaštite pojedinačnih plaća i prava na kolektivno pregovaranje ne osigurava u lokalnoj i područnoj samoupravi.

Sindikat podsjeća da su i lokalni službenici dali i dat će svoj obol gospodarskoj krizi bilo kroz dogovorno smanjenje plaća na razini županija, gradova i općina u kolektivnim pregovorima, bilo kroz krizni porez koji će plaćati kao i svi građani Hrvatske, te stoga nije pravedno da im se plaće još dodatno smanjuju čak do 50 posto.

Pročitajte još…