SDLSN: Samovolja načelnika Buića mogla bi građane Općine Medulin skupo koštati

SDLSN: Samovolja načelnika Buića mogla bi građane Općine Medulin skupo koštati

sdlsn_www220(SDLSN, 21. ožujka 2012.) Nakon današnjeg članka objavljenog u Glasu Istre, pod naslovom: “Načelnik Buić: Trebam savjetnike jer su mi službenici neefikasni”, Sindikat državnih i lokalnih službenika Republike Hrvatske skreće pozornost na neke dvojbene navode načelnika Općine Medulin, Gorana Buića, kao i moguće posljedice samovolje, nezakonitog i nestručnog obnašanja dužnosti medulinskog načelnika.
U svezi sa smanjenjem osnovice za plaće službenika i namještenika, izjava načelnika Buića kako ga Kolektivni ugovor obvezuje na pregovore sa Sindikatom, ali da na odluku Sindikat nema utjecaja, ne samo da je nelogična i kontradiktorna, već za sobom povlači odgovornost za kršenje Kolektivnog ugovora i radne sporove radi isplate razlike između kolektivnim ugovorom utvrđene i jednostranom odlukom poslodavca smanjene osnovice.

Medulin_opcinNaime, važeći Kolektivni ugovor za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave i upravnim odjelima Istarske županije, uređuje elemente plaće službenika i namještenika kao veličine koje ugovorne strane utvrđuju suglasno, a ne jedna od njih jednostrano.
Ukoliko pak, zbog promjena okolnosti jedna od strana ne može neke od odredbi Kolektivnog ugovora izvršavati, ili bi joj to bilo izuzetno otežano, dužna je drugoj strani predložiti izmjenu ugovora, iz čega je razvidno da svaka promjena osnovice mora biti rezultat kolektivnih pregovora, odnosno obostrano očitovanje volje dviju stranaka.
Sindikat je na ovo upozorio načelnika Buića dopisom od 14. veljače ove godine, u kojem ga je pozvao na rješavanje pitanja osnovice za plaće u okviru kolektivnih pregovora, na koji se on oglušio i sam donio odluku o smanjenju osnovice.
Naravno, Sindikat će na ovakvo kršenje važećeg Kolektivnog ugovora reagirati pokretanjem sudskih postupaka, a razmatra i kaznenu prijavu zbog uskrate prava utvrđenih zakonom i kolektivnim ugovorom.
Što se tiče službeničkih plaća, one se nisu povećavale od 2008. godine, ali jest masa za plaće i to zbog novog zapošljavanja koje je inicirao upravo načelnik Buić.
Usprkos tome i suprotno Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, koji propisuje da poslove iz samoupravnog djelokruga u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obavljaju službenici i namještenici, načelnik Buić sklapao je i nezakonite ugovore o djelu s vanjskim suradnicima, koje on naziva “savjetnicima”, a zbog čega će Sindikat zatražiti inspekciju Službe za nadzor lokalne i područne (regionalne) samouprave Ministarstva uprave.
Naravno, do svega ovoga ne bi došlo da načelnik Buić u svome radu postupa zakonito i odgovorno, sukladno načelu dobrog domaćina, pazeći da svojim obnašanjem dužnosti općinskog načelnika ne prouzroči materijalnu štetu.
Stoga Sindikat još jednom poziva načelnika Buića da u svom radu konzultira pozitivne propise i vlastite službenike, umjesto vanjskih “savjetnika”.