Sindikat: Vlada ograničava pravo na organiziranje i pregovaranje

LS_MOR_NL291009

Pročitajte još…

SDLSN tužio Vladu Međunarodnoj organizaciji rada

udruga_gradova_logo240Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika podnio je Međunarodnoj organizaciji rada prigovor protiv ograničavanja slobode sindikalnog organiziranja i kolektivnog pregovaranja na području lokalne i područne samouprave.
Prigovor je usmjeren na postupanje Vlade kao predlagatelja Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi. Sindikat smatra da je tim prijedlogom povrijeđeno nekoliko Konvencija MOR-a. Sindikat ističe da se prijedlogom onemogućava kolektivno pregovaranje o uvjetima rada, odnosno visini plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima jedinica lokalne samouprave i dovodi u pitanje svrha i sloboda sindikalnog organiziranja zbog nemogućnosti pregovora sindikata s poslodavcem na lokalnoj razini.

Sindikat ističe da su predložena rješenja suprotna zakonskim rješenjima i dobroj praksi kolektivnog pregovaranja na razini javnih i državnih službi te naglašava da je apsurdno da se zakonom reguliraju plaće u segmentu javne uprave u kojem, za razliku od državnih i javnih službi, poslodavci samostalno raspolažu vlastitim prihodima u okviru svog samoupravnog djelokruga.