Sprema se novi val tužbi radi isplate dara za djecu?

Sprema se novi val tužbi radi isplate dara za djecu?

Hoće li državni službenici i namještenici ponovno morati tražiti dar za djecu putem suda?
Hoće li državni službenici i namještenici ponovno morati tražiti dar za djecu putem suda?

(SDLSN, 26. studenoga) Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave ovih je dana uputilo svim županijskim sudovima dopis u kojem traži dostavu podataka o djelatnicima koji ostvaruju pravo na naknadu za dar za djecu prigodom Dana sv. Nikole. U njemu se navodi kako pravo na dar za djecu ostvaruje svako dijete službenika i namještenika koje na dan 6. prosinca 2003. nije starije od 15 godina, te, citiramo:

Ako su oba roditelja državni službenici ili namještenici, ili su oba roditelja javni službenici ili namještenici, ili je jedan roditelj državni službenik ili namještenik, a jedan roditelj javni službenik ili namještenik, sredstva u iznosu od 400,00 kuna neto po djetetu isplaćuje se roditelju koji ostvaruje prvo na osobni odbitak za uzdržavanog člana obitelji prema Zakonu o porezu na dohodak.

Međutim, citirano ne samo da nije sukladno Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, već, ukoliko se provede na ovaj način može rezultirati novim valom tužbi službenika i namještenika protiv Vlade RH.

courtNaime, još je Dodatkom Ia. Kolektivnom ugovoru od 23. svibnja regulirano da se u slučaju da su oba roditelja državni službenici i namještenici, dar za djecu isplaćuje jednom od roditelja, prema njihovom dogovoru. Dakle, neutemeljena je tvrdnja iz dopisa da se u tom slučaju dar za djecu isplaćuje roditelju koji ostvaruje pravo na osobni odbitak za uzdržavanog člana obitelji. Također, Kolektivni ugovor garantira isplatu dara za djecu svakom djetetu službenika i namještenika, a u njemu se ne spominje isključenje tog prava u slučaju da jedan od roditelja radi u javnim službama. Stoga je ovakvo tumačenje u najmanju ruku, kako to kaže predsjednik Mesić, ekstenzivno. Osim toga, ono je i u koliziji s tumačenjem jednog drugog državnog tijela – Ministarstva rada i socijalne skrbi, koje je još 17. siječnja 2003. godine znalo da činjenica ostvaruje li roditelj pravo na osobni odbitak za uzdržavanog člana više nije uvjet za isplatu dara za djecu.

Kako se onda moglo dogoditi da Ministarstvo pravosuđa pošalje dopis u kojem tvrde nešto što ne postoji u Kolektivnom ugovoru?

U svakom slučaju Sindikat će od mjerodavnih zatražiti povlaćenje ovog dopisa, a ukoliko do toga ne dođe poduzet će odgovarajuće pravne korake.

Dar_pravosudje

Dar_MRSS