Sudac Čohilj uputio ispravak priopćenja Sindikata o stanju u Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Zagrebu

Sudac Čohilj uputio ispravak priopćenja Sindikata o stanju u Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Zagrebu

bruno_cohilj(SDLSN, 2. ožujka) Savjetnik Ministarstva pravosuđa u projektu ažuriranja Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Zagrebu Bruno Ćohilj, uputio je ispravak priopćenja koje je Sindikat objavio u svezi sa stanjem u ovoj ustrojstvenoj jedinici zagrebačkog Općinskog suda.

U njemu sudac Čohilj ocjenjuje kao potpuno neistinit navod Sindikata o objavi imena službenika koji nisu ispunili normu od 7 upisanih predmeta dnevno, neovisno o tome je li riječ o službenicima koji su bili na bolovanju ili odsutni zbog kakvog drugog opravdanog razloga.

Ispravak gospodina Čohilja objavljujemo u cijelosti pod opširnije, ali skrećemo pozornost da praksa objave imena službenika na internoj oglasnoj ploči podliježe odgovornosti po Zakonu o zaštiti osobnih podataka, zbog čega bi i Sindikat mogao imati problema s objavom fotografije oglasne ploče s imenima službenika na svojim web stranicama.

Naime, neovisno o tomu jesu li imena službenika objavljena iz razloga što normu nisu ispunili premda se nisu nalazili na bolovanju ili bili opravdano odsutni, njihova javna objava predstavlja mogućnost neovlaštenog dostupa.

Premda se radi o slučaju obrade podataka koja je nužna radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu ili u izvršavanju javnih ovlasti koje ima voditelj zbirke osobnih podataka, čin njihove objave dvojben je sa zakonskog i moralnog stajališta.

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
Klasa: 932-01/04-01/310
Ur. Br.: 514-03-04-01
Zagreb, 24. veljače 2006. godine

SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA
I NAMJEŠTANIKA REPUBLIKE HRVATSKE
n/r tajnika gosp. SINIŠE KUHARA

PREDMET: Zamolba za ispravak priopćenja

Sindikat lokalnih službenika i namještenika dana 22. veljače 2006. godine izdao je priopćenje za javnost koje su prenijeli svi tiskani i elektronski mediji u Republici Hrvatskoj u kojem priopćenju upozorava na pritiske koje doživljavaju zaposlenici zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Zagrebu čija se imena oglašavaju na internoj oglasnoj ploči ako nisu ispunili normu od 7 provedenih spisa dnevno. U priopćenju se navodi da se imena objavljuju bez obzira na to da li se je manjak dogodio zbog bolovanja ili drugog opravdanog razloga odsutnosti s posla pa da su zato službenici prisiljeni raditi prekovremeno ili na posao dolaziti subotom.

Sindikat je priopćenje objavio i na svojim web stranicama.

Sadržajem spomenutog priopćenja optuženi su rukovodstvo zemljišnoknjižnog odjela i nositelji projekta ažuriranja zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Zagrebu i njegove digitalizacije za grubo kršenje temeljnih ljudskih prava i sloboda zajamčenih Ustavom Republike Hrvatske i Međunarodnim konvencijama.

Navodi iz priopćenja su potpuno neistiniti pa Vas stoga molimo da sukladno našem usmenom dogovoru objavite na isti način sljedeće priopćenje:

U zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Zagrebu provodi se od dana 01. rujna 2004. godine Projekt ažuriranja rada zemljišnoknjižnog odjela i njegove digitalizacije.

U potpunosti su neistiniti navodi iz priopćenja Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika od dana 22. veljače 2006. godine u dijelu gdje se navodi da se na internoj oglasnoj ploči objavljuju imena djelatnika koji nisu ispunili normu bez obzira da li se manjak norme dogodio zbog bolovanja ili drugog opravdanog razloga odsutnosti s posla.

Nikada se ni od jednog djelatnika zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Zagrebu nije tražilo da nadoknadi normu ako je djelatnik  bio na bolovanju i ako je bio odsutan zbog drugih opravdanih razloga, dakle ukoliko je djelatnik bio na godišnjem odmoru, na slobodnim danima, na učenju za državni ispit, na seminarima, na državnom ispitu, na informatičkoj edukaciji i slično.

Predlažemo da se pozovu svi djelatnici zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Zagrebu od kojih je traženo suprotno te da se jave imenom i prezimenom.

Postavljanje takvog zahtjeva bilo bi narušavanje temeljnih ljudskih prava i sloboda i kazneno djelo.

Radna norma o potrebnom broju riješenih i provedenih zemljišnoknjižnih predmeta propisano je Okvirnim mjerilima za određivanje broja zemljišnoknjižnih službenika u sudovima koje je propisalo Ministarstvo pravosuđa i Pravilnikom o mjerilima za rad zemljišnoknjižnih službenika (NN 97/05).

U zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Zagrebu utvrđena je norma za rješavanje 7 zemljišnoknjižnih predmeta dnevno pri čemu se rješavanje predmeta sastoji od donošenja  rješenja ili nacrta rješenja te provedbe upisa. Obzirom na stupanj digitalizacije zemljišne knjige u zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Zagrebu kao i činjenice da zemljišnoknjižni referenti Općinskog suda u Zagrebu koji rješavaju predmete u pravilu rade samo tu vrstu posla bilo bi potrebno utvrditi normu od 8 riješenih predmeta dnevno, ali je zbog složenosti predmeta utvrđena norma od 7 predmeta dnevno.

Moramo posebno istaknuti da su u zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Zagrebu zaposleni i drugi državni službenici i to upisničari i zapisničari dok u većini drugih zemljišnoknjižnih odjela u Republici Hrvatskoj nema zaposlenih upisničara.

U zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Zagrebu u pravilu postoji stroga podjela rada po vrstama poslova tako da točno određeni državni službenici zaprimaju podneske, drugi stavljaju plombe, treći donose rješenja ili nacrte rješenja te provode rješenja, četvrti primaju stranke i izdaju izvatke, a peti rade otpremu sudskih odluka. Osim njih na poslovima digitalizacije zemljišne knjige u vrijeme dok se je radio unos podataka u digitalnu zemljišnu knjigu, točno određeni državni službenici radili su samo unos podataka u digitalnu bazu, a danas u postupku verifikacije odnosno zatvaranju ručno vođene zemljišne knjige i otvaranjea zemljišne knjige u samo elektronskoj formi (EOP zemljišna knjiga) to rade točno određeni djelatnici s time što rade samo taj posao.

U većini drugih zemljišnoknjižnih odjela u Republici Hrvatskoj većim dijelom zemljišnoknjižni referenti rade sve te poslove bez podjele rada.

Zemljišnoknjižni referenti rješavači u zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Zagrebu nakon donošenja rješenja ili nakon što dobiju potpisani nacrt rješenja odmah moraju provesti upis.

Međutim u složenijim predmetima jedan dio provedbe radi nekoliko zemljišnoknjižnih referenata koji rade samo na poslovima provedbe upisa u elektronskoj zemljišnoj knjizi.

Dug u realizaciji norme koji je istaknut na internoj oglasnoj ploči u zemljišnoknjižnom odjelu odnosi se na nerealiziranu normu u vremenu od 01. siječnja 2005. do 31. siječnja 2006. godine za pojedine referente, ali koji je dug utvrđen nakon uvažavanja svih opravdanih razloga zbog kojih pojedini referenti nisu realizirali normu.

U zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Zagrebu dnevna norma se utvrđuje samo za efektivni broj radnih sati provedenih na poslu.

Realizacija potpune norme od 7 predmeta oslobođeno je 6 djelatnika zbog teže bolesti u vrijeme kada su na poslu te se kod tih djelatnika ne traži nikakva nadoknada norme.

U postupku restrukturiranja i reorganizacije rada zemljišnoknjižnog odjela u tijeku prošle godine bili su uvedeni novi djelatnici na poslove rješavanja predmeta s time što je ukupno takvih djelatnika bilo 21 kojima je tolerirano duže vrijeme bez realizacije potpune norme i koji su većim dijelom oslobođeni dugova zbog toga.

Trenutno je uvedena nova grupa od 11 djelatnika na poslove rješavanja predmeta koji se već mjesec dana uvode u posao ali im se ne gleda realizacije pune norme.

U tijeku 2005. godine 6 je djelatnika sa većim iskustvom na rješavanju određene vrste predmeta raspoređeno na rješavanje i drugih vrsta predmeta pri čemu su mjesec dana bili oslobođeni realizacije potpune norme.

Dva su zemljišnoknjižna referenta zbog svog zdravstvenog stanja premještena na lakše poslove a ne na poslove rješavanje predmeta.

U zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Zagrebu u tijeku protekle godine oslobađani su potpune realizacije norme djelatnici koji zbog svog zdravstvenog stanja ne mogu realizirati potpunu normu, djelatnici koji su uvedeni u novu vrstu posla  te djelatnici koji su tek započeli rješavati predmete kao i djelatnici za koje se je provodila informatička edukacija za rad u elektronskoj zemljišnoj knjizi.

Za sve gore nabrojene kategorije djelatnika ukupno je dokumentirano oslobađanje realizacije norme za 2.274 sudska predmeta.

Ukupno utvrđeni dug za trinaest mjeseci u realizaciji norme od 1.027 neriješenih predmeta je dug onih referenata koji su već i oslobođeni zbog gore opravdanih razloga realizacije potpune norme ili nisu imali opravdanih razloga da normu ne realiziraju.

Kao primjer navodim referenta koji je imao ukupni minus u realizaciji norme od primjerice 191 neriješenih predmeta pri čemu je oslobođen realizacije za 108 predmeta iz opravdanih razloga a ostao mu je dug od 83 predmeta ili primjerice imamo referenta kojemu je za trinaest mjeseci utvrđen dug od 223 predmeta, oslobođen je realizacije duga za 167 predmeta te mu je ostao dug od 56 predmeta.

Kad je u pitanju primjena novih informatičkih tehnologija moramo naglasiti da je u zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Zagrebu u vremenu od listopada 2004. godine do listopada 2005. godine provođena intenzivna informatička edukacija u učionci unutar zemljišnoknjižnog odjela na vrlo visokoj stručnoj razini te sa individualnim pristupom u učenju i dopunskom nastavom za pojedine zk. referente koji u redovnom programu informatičke edukacije nisu savladali program.

Konačno, zbog određenih razloga, oslobođena su rješavanja predmeta, odnosno provedbe u elektronskoj zemljišnoj knjizi 3 zemljišnoknjižna referenta.

Molimo Vas da hrvatsku javnost izvijestite svojim priopćenjem o gore navedenim činjenicama, a ujedno predlažemo da pozovete državne službenike i namještenike zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Zagrebu koji su imali drugačije iskustvo da Vam se jave imenom i prezimenom.

Projekt ažuriranja zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Zagrebu je jedan od najzahtjevnijih projekta u koji su uložena velika financijska sredstva i koji je temeljen na visokim standardima u organizacionom i tehnološkom smislu.

Dana 01. rujna 2004. godine u zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Zagrebu bilo je ukupno neriješenih 141.029 zemljišnoknjižnih predmeta, a dana 23. veljače 2006. godine ukupno je neriješenih 74.768 zemljišnoknjižnih predmeta.

Cilj nam je do kraja 2006. godine smanjiti zaostatke na ispod 5.000 neriješenih zemljišnoknjižnih predmeta kako bi se građanima i pravnim osobama ubuduće zemljišnoknjižni predmeti rješavali u roku od 1-8 dana, a ne kao do pred godinu dana kada se na rješavanje predmeta čekao i više od 3 godine.

Na početku projekta 01. rujna 2004. godine bilo je ukupno digitaliziranih 11.600 zemljišnoknjižnih uložaka koji su se digitalizirali unazad godinu dana, a na današnji dan digitalizirano je u zagrebačkoj gruntovnici ukupno 99.337 zemljišnoknjižnih uložaka od ukupno 153.000 zemljišnoknjižnih uložaka.

Ranijih godina s istim brojem djelatnika zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Zagrebu rješavao je na godišnjoj razini oko 40.000 zemljišnoknjižnih predmeta dok je u 2005. godini riješio 115.000 zemljišnoknjižnih predmeta.

Konačno netočan je navod da je sindikat pokušao održati sastanak sa svojim članovima ali da ga je u više navrata  u zemljišnoknjižnom odjelu prekidala voditeljica odjela.

Točno je da je sindikat održavao sastanak u dvorani u kojoj je u 16,00 sati trebao započeti postupak obnove zemljišne knjige za katastarsku općinu Centar i Trešnjevka kao što se to radi svaki dan pri čemu djelatnici katastra Grada Zagreba pozivaju stranke u postupku izlaganja nove katastarske izmjere.

Voditeljica zemljišne knjige nije ni jednom ušla u prostoriju gdje se održavao sastanak sindikata i članova već su u prostoriju ulazili djelatnici Gradskog zavoda za katastar Grada Zagreba jer su stranke koje su pozvane u tu prostoriju već bile nestrpljive.

Molimo Vas da ovo priopćenje objavite u cijelosti.
SAVJETNIK MINISTASTVA PRAVOSUĐA U PROJEKTU AŽURIRANJA ZK. ODJELA OPĆINSKOG SUDA U ZAGREBU
Bruno Čohilj