USPOREDNI PRIKAZ ODREDBI ZOR-A

USPOREDNI PRIKAZ ODREDBI ZOR-A
USPOREDNI PRIKAZ ODREDBI ZAKONA O RADU I PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU

ZAKON O RADU PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU – predložene promjene
  – u cl. 2. dodaju se odredbe o dodatnoj zaštiti prava osobe koja traži zaposlenje i radnika u slucaju diskriminacije na temelju spola
  – u cl. 3. brišu se odredbe o podzastupljenom spolu
– clankom 10. ZOR-a, propisano je kako se ugovor o radu može iznimno sklopiti i na odredeno vrijeme, ali kada za to postoji stvaran i važan razlog, a osobito kada se radi o sljedecim slucajevima:
– sezonskom poslu,
– zamjeni privremeno nenazocnog radnika,
– vremenski stvarno ogranicenoj narudžbi ili drugom privremenom povecanju opsega poslova,
– privremenim poslovima na obavljanje kojih poslodavac ima iznimnu potrebu,
– ostvarenju odredenog poslovnog pothvata ili ukrcaju posade na brod,
– drugim slucajevima utvrdenim ZOR-om ili drugim zakonom.
Osim u slucaju zamjene privremeno nenazocnog radnika ili u slucaju kada je to zakonom ili kolektivnim ugovorom dopušteno, poslodavac ne smije sklopiti jedan ili više uzastopnih ugovora o radu na odredeno vrijeme na temelju kojih se radni odnos na istim poslovima zasniva za neprekinuto razdoblje duže od tri godine. Prekid kraci od dva mjeseca se ne smatra prekidom razdoblja od tri godine.
– u cl. 10. mijenja se sadržaj odredbe na nacin da se izostavljaju stvarni i važni razlozi kao i zakonom utvrdeni opravdani razlozi za sklapanje ugovora na odredeno vrijeme,
– dodaje se stavak prema kojemu ako je ugovor o radu na odredeno vrijeme sklopljen protivno odredbama Zakona ili ako radnik ostane raditi kod poslodavca i nakon isteka vremena za koje je sklopljen smatra se da je radnik sklopio ugovor o radu na neodredeno vrijeme,
– izostavljena je mogucnost uredivanja razloga zbog kojih se može odnosno ne može sklopiti ugovor o radu na odredeno vrijeme kolektivnim ugovorom,
  – propisuje se obveza poslodavca urucivanja fotokopije prijave na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje u roku 15 dana od dana sklapanja ugovora
Napomena:
Ovaj institut je propisan u Zakonu o radnim odnosima Republike Slovenije na sljedeci nacin:

ugovor o radu radi obavljanja rada kod kuce:
– poslodavac je dužan obavijestiti inspekciju rada o namjeri (cl. 67.), inspekcija može zabraniti rad ako je štetan, prijete druge opasnosti ili se radi o poslovima koji se ne smiju raditi kod kuce (cl. 70.),
– radnik ima pravo na naknadu za korištenje svojih sredstava pri radu kod kuce, poslodavac je dužan osigurati sigurne uvjete rada (cl. 69.),

– cl. 12. b uvodi se mogucnost sklapanja ugovora o radu na izdvojenom mjestu rada (kod kuce ili drugom mjestu razlicitom od mjesta poslodavca) na nacin da se propisuje obvezni sadržaj toga ugovora, posebna se pozornost upucuje na sigurne uvjete rada,

– na ovaj ugovor se ne bi primjenjivale odredbe Zakona o rasporedu radnog vremena, preraspodjeli, nocnom radu, stanci, dnevnom odmoru, tjednom odmoru, placenom dopustu osim za slucaj sklapanja braka, poroda supruge i smrti clana uže obitelji, te o neplacenom dopustu i pravu na povecanu placu, a niti dio odredbi vezanih za redoviti otkaz ugovora o radu, dio tih pitanja ugovarao bi se ugovorom o radu,

  – cl. 22. a dodana je odredba o zaštiti dostojanstva radnika vezano za diskriminaciju na temelju spola
– cl. 36. st. 1. glasi:
– “Radnik koji radi u punom radnom vremenu ima svakog radnog dana pravo na odmor (stanku) od najmanje 30 minuta”
– dodan je uvjet prema kojemu radnik mora raditi najmanje 6 sati dnevno da bi imao pravo na stanku kada radi u punom radnom vremenu
– cl. 49. st. 5. utvrdeno je pravo dobrovoljnog davaoca krvi na jedan slobodan dan s tog naslova tijekom kalendarske godine – odredba se mijenja na nacin da dobrovoljni davalac krvi ima pravo na placeni dopust na dan kada je darovao krv
– cl. 53. uredeni su izuzeci od zabrane nocnog rada žena u industriji, te slucajevi kada odobrenje za rad daje ministarstvo rada, a protiv rješenja toga tijela može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom – predlaže se da u navedenim slucajevima rješenje u prvom stupnju donose županijski uredi državne uprave nadležni za poslove rada, a u drugom stupnju ministarstvo nadležno za rad
  – dopunjuje se odredba cl. 59. na nacin da se omoguci pravo radnici koja je rodila blizance, trojke, cetvorke i više djece iste dobi nakon obveznog porodnog dopusta korištenje prava na rad s polovicom radnog vremena do druge godine života djece
– cl. 62. je propisana mogucnost korištenja mirovanja radnog odnosa do tri godine djetetova života, nakon isteka porodnog dopusta – skracuje se dužina razdoblja u kojem je mirovanje dopušteno i to do dvije godine života djeteta,
  – u cl. 81. a izmjenjen je postojeci cl. 242. (prijelazna odredba) kojim se ureduje najniža placa, prema izmjeni Vlada pod odredenim uvjetima može utvrditi visinu najniže place, bez vremenskog ogranicenja, ali ne mora voditi racuna o potrebama radnika i njegove obitelji,
– odredba više ne bi imala prijelazni karakter
– cl. 83. a st. 3. utvrdeno je kako je isprava o placi vjerodostojna isprava – prema izmjeni isprava o placi bila bi ovršna isprava
– prema cl. 106. st. 5. i 6. iznimno, ako poslodavac redovito zapošljava deset ili manje od deset radnika (tzv. “mali poslodavac”) ili ako otkazuje ugovor o radu koji traje krace od šest mjeseci, dužan je otkazati radni odnos uz propisani ili ugovoreni otkazni rok, osim ako otkazuje ugovor o radu izvanrednim otkazom. U tim slucajevima poslodavac nema obvezu voditi racuna o opravdanim razlozima za otkaz, te o dodatnim ogranicenjima prilikom otkazivanja, ali mora ispoštivati otkazne rokove. Ove mogucnosti poslodavcu bitno pojednostavljuju otkazivanje, a radniku znatno umanjuju radnopravnu zaštitu i mogucnost ostanka na poslu. – predlaže se promjena na nacin da “mali poslodavac” mora imati valjan razlog za otkazivanje, ali i nadalje ne mora voditi racuna o dodatnim ogranicenjima prilikom otkazivanja, pa može:
– otkazivati ugovore bez obzira može li radnika zaposliti na drugom radnom mjestu kod njega,
– prilikom otkazivanja ne mora voditi racuna o trajanju radnog odnosa, starosti i obvezama uzdržavanja koje terete radnika, mogucnosti obrazovanja ili osposobljavanja radnika,
– mora jedino voditi racuna o otkaznom roku,
– predlaže se, da se navedeno odnosi na poslodavca koji zapošljava 20 ili manje od 20 radnika

– cl. 113. utvrdeni su otkazni rokovi na nacin:

ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno: dužina otkaznog roka:
– manje od godinu dana – dva tjedna
– godinu dana – mjesec dana
– dvije godine – dva mjeseca
– pet godina – tri mjeseca
– deset godina – cetiri mjeseca
– petnaest godina – pet mjeseci
– dvadeset godina – šest mjeseci

– ako ugovor otkazuje radnik otkazni rok ne može biti duži od mjesec dana, ako on ima za to narocite razloge,
– radniku kojemu se ugovor o radu otkazuje zbog kršenja obveza iz radnog odnosa (otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika) utvrduje se otkazni rok u dužini polovice od prethodno navedenih

– dužina otkaznih rokova mijenja se na nacin:

ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca neprekidno proveo dužina otkaznog roka
– manje od dvije godine – dva tjedna
– najmanje dvije godine – tri tjedna
– najmanje pet godina – mjesec dana
– najmanje deset godina – dva mjeseca
– najmanje dvadeset godina – tri mjeseca

– radniku koji je kod poslodavca proveo u radnom odnosu neprekidno najmanje dvadeset godina, otkazni rok se povecava za dva tjedna ako je radnik stariji od 50 godina, a za mjesec dana ako je stariji od 55 godina života,
– iznimno od navedenoga u slucaju redovitog otkaza ugovora o radu koji traje krace od 6 mjeseci otkazni rok je jedan tjedan,
– radniku kojemu se ugovor o radu otkazuje zbog kršenja obveza iz radnog odnosa (otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika) utvrduje se otkazni rok u dužini polovice od prethodno navedenih

– cl. 118. ZOR-a propisuje pravo radnika koji je sklopio ugovor na neodredeno vrijeme, a poslodavac mu otkazuje nakon dvije godine neprekidnog rada, osim ako otkazuje iz razloga skrivljenog ponašanja radnika, ima pravo na otpremninu najmanje u iznosu ½ prosjecne mjesecne place isplacene mu u prethodna tri mjeseca prije prestanka ugovora, a za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca. – briše se uvjet sklopljenog ugovora o radu na neodredeno vrijeme,
– otpremnina se ne smije ugovoriti u iznosu manjem od:

– ½ prosjecne mjesecne place za najmanje 2 godine neprekidnog trajanja radnog odnosa kod poslodavca,
– 1 prosjecne mjesecne place za najmanje 5 godina neprekidnog trajanja radnog odnosa kod poslodavca,
– 2 prosjecne mjesecne place za najmanje 10 godina neprekidnog trajanja radnog odnosa kod poslodavca,
– 3 prosjecne mjesecne place za najmanje 20 godine neprekidnog trajanja radnog odnosa kod poslodavca,
– 4 prosjecne mjesecne place za najmanje 25 godina neprekidnog trajanja radnog odnosa kod poslodavca,

– radniku starijem od 50 godina života iznos otpremnine se uvecava za jednu prosjecnu mjesecnu placu, ako je radio kod poslodavca 20 godina, a ako je radio neprekidno 25 godina, za dvije prosjecne mjesecne place

– prema cl. 119.. poslodavac koji zapošljava više od 20 radnika, koji u razdoblju od 6 mjeseci namjerava zbog gospodarskih, tehnickih ili organizacijskih razloga otkazati više od 10% ugovora o radu, a najmanje petorici kod njega zaposlenih radnika, dužan je izraditi program zbrinjavanja viška radnika,
– mora ga izraditi i kada u razdoblju od mjesec dana namjerava otkazati više od 20 ugovora o radu,
– pri izradi programa poslodavac se dužan savjetovati s radnickim vijecem, ako ga nema sa službom zapošljavanja
– program zbrinjavanja viška radnika treba izraditi poslodavac koji u razdoblju od 90 dana namjerava zbog gospodarskih, tehnickih ili organizacijskih razloga otkazati najmanje 20 ugovora o radu,
– o izradi programa poslodavac se pored radnickog vijeca mora savjetovati i s nadležnom službom zapošljavanja, koja se o tome mora ocitovati, u suprotnom se smatra kako nema primjedbi
– prema cl. 126. sudska zaštita prava se ostvaruje temeljem radnog odnosa – odredbe cl. 126. u svezi sudske zaštite prava iz radnog odnosa proširuju se i na osobe koje traže zaposlenje (još nisu u radnom odnosu) u svezi zabrane nejednakog postupanja
  – u cl. 148. st. 3. proširuju se prava sindikalnog povjerenika koji preuzima ovlasti radnickog vijeca i u vezi s izradom programa zbrinjavanja viška,
– ureduje se pravo na obavještavanje o razlozima uzimanja na rad ustupljenih radnika (agencije),
– utvrduje se obveza redovitog obavješcivanja radnika o radu sindikalnog povjerenika u funkciji radnickog vijeca
– cl. 158. a propisano je kada radnici mogu imenovati svoje predstavnike u nadzornom odboru i to vezano za vlasnicku strukturu društva (državno vlasništvo 25% i dr. slucajevi), neovisno o broju radnika zaposlenih u tome društvu – u trgovackom društvu u kojem je zaposleno više od 200 radnika jedan clan nadzornog odbora mora biti predstavnik radnika (bez obzira na vlasnicku strukturu)
  – u cl. 166., 167., 168. i 174. brišu se odredbe vezane za upis podružnica sindikata i drugih oblika unutarnjeg organiziranja sindikata u knjigu udruga, kao i obveze uredivanja statutom pitanja nacina stjecanja, raspolaganja i nadzora nad imovinom,
– prema prijedlogu podružnica bi stjecala ovlaštenja u pravnom prometu danom koji je utvrden odlukom o njenom osnivanju, a ne upisom u knjigu udruga
Napomena:
Ovaj institut je propisan u Zakonu o radnim odnosima Republike Slovenije na sljedeci nacin:

ugovor o radu izmedu radnika i poslodavca koji obavlja djelatnost osiguranja rada radnika kod drugog korisnika:
– poslodavac može obavljati djelatnost temeljem ugovora o koncesiji,
– ne smije zapošljavati kod korisnika radi zamjene radnika u štrajku, kada je korisnik u prethodnom razdoblju od 12 mjeseci otkazao ugovore o radu vecem broju kod njega zaposlenih radnika, kada se radi o radnim mjestima kod kojih iz procjene rizika proizlazi da su radnici koji obavljaju poslove na tim radnim mjestima izloženi opasnostima i rizicima radi kojih su odredene mjere skracivanja, odnosno ogranicavanja vremenske izloženosti i u drugim slucajevima koji mogu biti odredeni kolektivnim ugovorom na razini djelatnosti (cl. 57.)
– ugovor o radu se sklapa na neodredeno ili na odredeno vrijeme,
prijevremeni prestanak potrebe za radom radnika kod korisnika u pojedinom slucaju ne smije biti razlog za prestanak ugovora o radu (cl. 58.),
– poslodavac ne smije korisniku osiguravati neprekinuti rad radnika, ili s prekidima do mjesec dana, duže od jedne godine, ako se sve vrijeme radi o obavljanju istih poslova od strane istog radnika (cl. 59.),
– radnik obavlja rad kod korisnika prema uputnici poslodavca,
– placa radnika ovisi o stvarnom obavljanju posla kod korisnika, sukladno kolektivnom ugovoru i opcim aktima koji obvezuju korisnika,
– poslodavac i radnik dogovaraju i naknadu place za vrijeme prijevremenog prestanka rada radnika kod korisnika, odnosno za vrijeme u kojem poslodavac radniku osigurava rad kod korisnika, a koja ne može biti niža od 70% minimalne place (cl. 60.),
– uredene su i obveze izmedu korisnika i poslodavca kao i radnika (cl. 62. i 63.)

– uvodi se mogucnost osnivanja agencije za privremeno zapošljavanje, te ureduju odnosi izmedu radnika, agencije i korisnika, dodavanjem nove glave XXIV. A (cl. 220. a – i)
– agencija je poslodavac koji ustupa radnika drugom poslodavcu odnosno korisniku (samo u zemlji),
– agencija mora biti registrirana prema propisima o trgovackim društvima i evidentirana pri ministarstvu rada,
– agencija i korisnik potpisuju sporazum o ustupanju radnika, koji sadrži opce uvjete poslovanja, broj radnika potrebnih korisniku, razdoblje ustupanja, mjesto rada, poslovi, uvjeti rada, nacin obracuna i razdoblje u kojemu korisnik placa agenciji za rad radnika, osobi ovlaštenoj za zastupanje korisnika,
– sporazum se ne može sklopiti za zamjenu radnika u štrajku, kada je korisnik u prethodnom šestomjesecnom razdoblju otkazao ugovore o radu zbog poslovnih razloga, a za koja radna mjesta traži ustupanje radnika, za ustupanje radnika drugoj agenciji, te za obavljanje poslova za koje je predviden rad u skracenom radnom vremenu,
– radnik s agencijom sklapa ugovor o radu na odredeno ili neodredeno vrijeme, koji mora sadržavati i uglavke o tome da se ugovor sklapa radi ustupanja radnika za privremeno obavljanje poslova kod korisnika, naznaku poslova, obveze agencije za vrijeme dok ustupanje traje, te drugi uglavci ako se ugovor sklapa samo za vrijeme ustupanja,
– ugovorena placa ustupljenog radnika ne smije biti utvrdena u manjem iznosu od place radnika zaposlenog kod korisnika na istim poslovima, a ako takvog radnika nema place radnika na slicnim poslovima, odnosno ako se ne može utvrditi uredit ce se sporazumom o ustupanju radnika,
– nisu jasne odredbe o otkazu ovog ugovora, jer upucuju na otkazivanje kao u slucaju ugovora koji traje krace od šest mjeseci, te kao kod «malog poslodavca», a ne primjenjuju se odredbe o zbrinjavanju viška radnika,
– agencija ne smije ustupati korisniku radnika za obavljanje istih poslova za neprekinuto razdoblje duže od jedne godine,
– utvrdene su i druge obveze agencije prema radniku (usavršavanja, upoznavanja sa rizicima, isplate place radniku i u slucaju kada korisnik ne ispostavi obracun i dr.),
– vezano za zaštitu zdravlja i zaštitu na radu korisnik se smatra poslodavcem, korisnik je dužan jednom godišnje obavijestiti radnicko vijece o broju i razlozima uzimanja na rad ustupljenih radnika,
– utvrdene su i odredbe o naknadi štete, ako je pretrpi radnik, treca osoba ili korisnik, te odredbe o evidenciji agencije pri ministarstvu
  – predlaže se brisanje odredbi cl. 223. i 224. kojima se regulira postupanje poslodavca s radnom knjižicom, alternativno da odredba ostane kao i do sada
  – u cl. 225. briše se dio odredbi vezan za utjecaj služenja u pricuvnom sastavu (vojna služba) na radni odnos koji je reguliran Zakonom o obrani,
  – predlaže se brisanje odredbe cl. 227. o pravima zastupnika i dužnosnika, odnosno mirovanju radnog odnosa tim osobama, jer su njihova prava regulirana posebnim zakonom
  – cl. 228. (kaznene odredbe) predlaže se brisanje kažnjavanja za prekršaj poslodavca u sljedecim slucajevima:
– nepoštivanja odredbi o davanju prednosti zapošljavanja podzastupljenom spolu,
– sklapanju ugovora o radu na odredeno vrijeme u slucajevima koji nisu predvideni zakonom,
– ako se sklopi ugovor o radu na odredeno vrijeme s radnikom za period duži od 3 godine,
– te dodavanje novih kazenih odredbi i to u slucajevima:
– kada radniku ne uruci fotokopiju prijave na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje u propisanom roku,
– ako sklopi ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada koji ne sadrži podatke propisane zakonom ili za poslove za koje se ne smije sklapati,
– ako ne uruci radniku ugovor ili pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru , te fotokopiju prijave na mirovinsko i zdravstveno osiguranje prije upucivanja na rad u inozemstvo, odnosno ako ugovor ne sadrži podatke propisne Zakonom (cl. 13. st. 1. i 3.),
– ako ne rasporedi radnika ili mu ne ponudi sklapanje ugovora o radu za obavljanje drugih odgovarajucih poslova u slucaju povratka na rad nakon korištenja prava roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju (cl. 66.),
– ako isplati radniku placu u iznosu manjem od najniže place, utvrdenom na nacin propisan ovim Zakonom,
– ako ustupi radnika bez sklopljenog sporazuma o ustupanju, ako sklopi sporazum o ustupanju radnika koji ne sadrži propisane podatke, ili u slucajevima za koje se ne može sklopiti,
– ako sklopi ugovor o radu za privremeno obavljanje poslova koji ne sadrži podatke propisane ovim Zakonom,
– ako korisniku ustupi radnika za obavljanje istih poslova za neprekinuto razdoblje duže od jedne godine,
– ako uputi radnika korisniku bez ugovora o radu odnosno uputnice ili ako uputnica ne sadrži podatke propisane Zakonom,
– ako radnicko vijece ne obavijesti o broju i razlozima uzimanja na rad ustupljenih radnika u roku propisanom Zakonom,
– ako u pravnom prometu ne navodi broj pod kojim je agencija upisana u evidenciju ministarstva,
– odredbe vezane uz radnu knjižicu
  – predlaže se u cl. 229. i 230. brisati kažnjavanje za prekršaj sindikat ili udrugu sindikata više razine, odnosno udrugu poslodavaca i udrugu poslodavaca više razine ako ne prijave promjenu u knjigu udruga u vezi s podružnicom
  – predlaže se brisanje odredbe cl. 242. o najnižoj placi kao prijelazna odredba
  – prijelaznim odredbama (cl. 47. do 55.) se ureduju pitanja postupka ostvarivanja i zaštite prava radnika zapocetih prije stupanja na snagu Zakona s predloženim promjenama, sastava nadzornog odobra, i dr. pitanja vezana za rokove uskladivanja propisa za provedbu ovog Zakona.