Zaključci Odbora državnih službenika i namještenika u MORH i OSRH od 5. listopada 2004.

Zaključci Odbora državnih službenika i namještenika u MORH i OSRH od 5. listopada 2004.

(SDLSN, 5. listopada) Dan nakon sastanka predstavnika Sindikata s ministrom obrane Berislavom Rončevićem održan je sastanak Odbora državnih službenika i namještenika u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske, na koji su pored članova obrane pozvani i ostali sindikalni povjerenici u ovim državnim tijelima.

Odbor051004_374_2

Sastanku su nazočili i predsjednik Sindikata Ivica Ihas i tajnik Sindikata Siniša Kuhar.

Razmatrana su pitanja sada već dvogodišnjeg odlaganja donošenja pravilnika o dodacima na plaću državnim službenicima i namještenicima u MORH i OSRH zbog uvjeta rada, težine i naravi posla i odgovornosti, sukladno članku 129. Zakona o obrani i članku 169. Zakona o službi u oružanim snagama, zaštita na radu u MORH i OSRH, problem osiguranja od posljedica nesretnog slučaja u OSRH, rezultati referenduma o prihvaćanju Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, te druga pitanja.

Rasprava o svakome od navedenih pitanja rezultirala je sljedećim zaključcima i predloženim aktivnostima:

  • Glede pitanja donošenja pravilnika o dodacima na plaću državnih službenika i namještenika u MORH i OSRH Odbor smatra da treba postupiti sukladno zaključku sa sastanka između predstavnika sindikata i MORH-a u Uredu za socijalno partnerstvo od 27. kolovoza 2004.g., da se u povjerenstvo za izradu pravilnika imenuju dva predstavnika Sindikata, jedan za pravilnik koji se odnosi na MORH i drugi za pravilnik za OSRH. Sindikat će od ministra obrane zatražiti da se predstavnici Sindikata uključe u izradu pravilnika, s rokom izrade do 20. listopada. Ukoliko se pravilnici ne donesu do tog roka Sindikat će inicirati potpisivanje peticije za donošenje pravilnika, kao oblika izjašnjavanja državnih i lokalnih službenika u MORH i OSRH. Također, zaključeno je da se zbog nedonošenja pravilnika pripremi potrebno za pokretanje sudskih tužbi za period od kad su sporni pravilnici trebali stupiti na snagu tj. od rujna 2002. godine, kao i za siječanj ove godine u kojem su vrijedile Odluke o uvećanju plaće državnih službenika i namještenika u OSRH i MORH („Narodne novine“, broj 10/04).
  • U pogledu zaštite na radu u MORH i OSRH članovi Odbora su informirani o potrebi primjene odredaba Zakona o zaštiti na radu na MORH i potrebu donošenja posebnog pravilnika o zaštiti na radu u OSRH. Ministar Rončević se na sastanku s predstavnicima Sindikata obvezao da će do kraja tekuće godine ustrojiti posebnu službu za zaštitu na radu, a Sindikat sa svoje strane treba odraditi pripremu za izbor, odnosno imenovanje povjerenika zaštite na radu u MORH. Naime, sukladno Zakonu o zaštiti na radu povjerenici zaštite na radu biraju se ili imenuju od strane Sindikata ako je to predviđeno Kolektivnim ugovorom. U cilju kvalitetnije pripreme ovog odgovornog posla na sljedećoj sjednici odbora ztaražit će se nazočnost predstavnika Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva za zaštitu na radu.
  • Članovi Odbora informirani su o provedbi referenduma o prihvaćanju Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, koji je u potpunosti uspio, budući da je referendumu pristupilo 74% državnih službenika i namještenika zaposlenih u državnim tijelima, a od toga je njih 92% glasovalo „ZA“ prihvaćanje, a 7% protiv prihvaćanja Kolektivnog ugovora, dok je 1% listića bio nevažeće. O prikupljenim sredstvima doprinosa solidarnosti odluka će se donijeti na razini Glavnog povjereništva, a ona se na razini MORH-a prikupljaju temeljem sporazuma između SDLSN i Sindikata vojnih službenika i namještenika.
  • Pod različito članovi Odbora su se zauzeli za daljnje jačanje sindikalne aktivnosti na mobiliziranju državnih službenika i namještenika koji nisu članovi sindikata da se učlane u Sindikat i pored prava iz Kolektivnog ugovora uživaju i dodatne pogodnosti koje im pruža Sindikat u pogledu besplatne pravne zaštite, solidarne materijalne pomoći i dr.
  • Predloženo je da se od MORH zatraži očitovanje glede pokrivanja sredstava koja se uplaćuju na ime police osiguranja, odnosno obuhvaćenosti državnih službenika i namještenika tom policom.
  • Konstatirano je da se u praksi već ukazala potreba za tumačenjem nekih odredbi Kolektivnog ugovora, posebice članka 49. i 50. KU kojima je regulirano umanjenje dnevnice i terenskog dodatka ako je službeniku i namješteniku osiguran adekvatan smještaj u čvrstom objektu. Odbor smatra da Komisija za tumačenje KU treba definirati o kakvom se tipu smještaja radi.
  • Razmatrana su i pitanja rada sindikalnih podružnica, te je zaključeno da će se na idućoj sjednici Odbora raspraviti uočene nepravilnosti.

Odbor051004_371_1