Zaključci Odbora od 9. prosinca 2003.

Zaključci Odbora od 9. prosinca 2003.

(SDLSN, 9. prosinca) Na sastanku Odbora državnih službenika i namještenika u MORH i OS RH razmatrano je donošenje Odluke kojom se državnim službenicima i namještenicima raspoređenima na službu u Ministarstvu obrane uvećava osnovna plaća zbog posebnih uvjeta rada, težine i naravi poslova i odgovornosti temeljem članka 129. st. 5. Zakona o obrani i Odluke kojom će se temeljem članka 169. stavak 6. Zakona o službi u OSRH odrediti radna mjesta na kojima se zbog posebnih uvjeta rada, težine i naravi posla i odgovornosti osnovna plaća za službenike i namještenike u Oružanim snagama uvećava do najviše 20% kao i iznos uvećanja, druga aktualna problematika, kao i učinjeno po zaključcima sa zadnjeg Odbora.

S time u svezi zaključeno je sljedeće:

  1. Odbor je po podnošenju izvješća od strane članova radnog povjerenstva za izradu gore navedenih odluka o uvećanju plaće službenika i namještenika u MORH i OSRH podržao donošenje ovih odluka kao zakonske obveze poslodavca. Prema ovim odlukama plaća službenika i namještenika uvećala bi se svima 15%, odnosno dodatnih 5% za one koji imaju otežane uvjete rada. Odluke su na potpisu, a primjenjivale bi se od 1. siječnja 2004. godine;
  2. Istaknut je problem zaštite na radu u MORH i OS, budući da se odredbe Zakona o zaštiti na radu ne odnose na pripadnike oružanih snaga i redarstvene službe. Međutim, Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike u Republici Hrvatskoj, člankom 79. propisana su prava i obveze koje sindikalni povjerenik ima u provođenju mjera zaštite na radu.  S time u svezi potrebno je, dogovorno s poslodavcem, pronaći odgovarajući model suradnje na području zaštite na radu između Sindikata i poslodavca radi sprječavanja ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti u svezi s radom te zaštite radnog okoliša. Svjesni specifičnosti organizacije zaštite na radu u MORH i OS članovi Odbora smatraju da poslodavac i Sindikat kao socijalni partneri trebaju voditi računa o zaštiti na radu i osposobljavanju za rad na siguran način. Stoga treba pokrenuti inicijativu da se zaštita na radu provodi povećanjem razine znanja glede rizika i opasnosti s kojima se u svome radu susreću službenici i namještenici u MORH i OSRH, odnosno izradom internog pravilnika o zaštiti na radu u MORH i OS. Ovo se može postići edukacijom sindikalnih povjerenika i državnih službenika i namještenika od strane ovlaštenih ustanova ili trgovačkih društava za zaštitu na radu, a njihova pomoć može se koristiti i pri izradi pravilnika.
  3. Još je jednom istaknuta potreba zaštite djece poginulih branitelja Domovinskog rata – službenika i namještenika u MORH i OSRH pri preustroju;
  4. Zatražiti da se, sukladno zapovijedi načelnika Glavnog stožera od 27. listopada 2003. godine, točci 3.3. na oglasnim pločama izvjese bodovne liste, kako bi se učinile dostupnima svim zainteresiranim djelatnicima;
  5. Tražiti pojašnjenje zbog čega se naknada za odvojeni život umanjuje za 400 kuna na ime troškova smještaja i prehrane, s obzirom da je smještaj u vojarnama.
  6. Reagirati na rješenje Zapovjedništva 4. korpusa HKoV od 24. rujna 2003.g., kojim se ukida pravo na naknadu za prijevoz na posao i s posla za određene djelatnike.