Zaključci Odbora za zapošljavanje od 28. ožujka 2003.

Zaključci Odbora za zapošljavanje od 28. ožujka 2003.

Odbor_za_zap.final

Na sjednici održanoj 28. ožujka 2003.g., Odbor za zapošljavanje donio je sljedeće zaključke:

  1. Od Sindikata se traži da nastavi i pojača pritisak na Vladu i Ministarstvo rada i socijalne skrbi radi početka pregovora za zaključenje granskog kolektivnog ugovora za djelatnost zapošljavanja, budući da je i Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama izrijekom navedeno da će se potpisnici zalagati za, između ostalog, poticanje zaključivanja kolektivnih ugovora pojedinih javnih službi. Naglašeno je da Temeljni KU određena prava uopće ne regulira, već se to prepušta granskim KU.
  2. Na dostavljene Izmjene i dopune Pravilnika o radu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, glede kojih se traži mišljenje Sindikata, odlučeno je da se poslodavcu odgovori da predloženim kriterijima za uvećanje godišnjeg odmora najveći broj službenika i namještenika neće moći ostvariti 30 dana godišnjeg odmora. Prijedlog Odbora je da se u članku 37. mijenja točka 1. (složenost poslova), na način da se za svaku skupinu poslova doda po jedan dan. Ovime bi se većem broju zaposlenika omogućio maksimalan broj dana trajanja godišnjeg odmora.
  3. Pod razno je razmatrana i podržana inicijativa Sindikata kojom je od Ministarstva rada i socijalne skrbi i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zatraženo da se znatnom broju službenika koji s VŠS rade na poslovima VSS, a da za svoj rad ne primaju plaću sukladno koeficijentu složenosti poslova radnog mjesta, odnosno odredbi članka 4. Zakona o plaćama u javnim službama, plati pravična naknada za posao koji stvarno obavljaju, sukladno mjerodavnom tumačenju Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave. Skrenuta je pozornost i na problem zaposlenika sa SSS koji rade poslove VŠS. Također, od Sindikata se traži da ispita zbog čega predstavnik zaposlenika u upravnom vijeću HZZ ne dobiva naknadu, kao i da se pribave tumačenja zajedničke komisije za tumačenje kolektivnog ugovora glede naknade za prijevoz i bolovanja dužeg od 90 dana uslijed komplikacija u trudnoći.