Sindikalni fond solidarnosti

Glavno povjereništvo Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, temeljem članka 13. stavka 2. Pravilnika o financiranju i financijsko-materijalnom poslovanju Sindikata i sindikalnih podružnica, utvrdilo je dana 22. veljače 2018. godine pročišćeni tekst Pravilnika sredstava solidarnosti.

Pročišćeni tekst Pravilnika sredstava solidarnosti obuhvaća tekst Pravilnika sredstava solidarnosti od 30. lipnja 2016. godine i njegove izmjene i dopune od 22. veljače 2018. godine.

 

PRAVILNIK SREDSTAVA SOLIDARNOSTI
– pročišćeni tekst –

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom sredstava solidarnosti (u nastavku teksta: Pravilnik) utvrđuje se način formiranja i raspoređivanja novčanih sredstava solidarnosti u Sindikatu državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske (u nastavku teksta: Sindikat).

Članak 2.

Izvori za formiranje sredstava solidarnosti su:
– postotak od članarine utvrđen financijskim planom za poslovnu godinu
– kamate na plasmane i depozite sredstava solidarnosti
– drugi dodatni izvori odnosno druga namjenska udružena sredstva.

Članak 3.

Sredstva solidarnosti Sindikata dijele se na:
– Fond solidarnosti
– Štrajkački fond.

II. FOND (SREDSTVA POSEBNE NAMJENE) SOLIDARNOSTI

Članak 4.

Sredstva Fonda solidarnosti utvrđuju se financijskim planom za svaku poslovnu godinu.

Članak 5.

Sredstva Fonda solidarnosti izdvajaju se na poseban žiro račun i koriste se namjenski.
Sredstva fonda solidarnosti oplemenjuju se na najpogodniji način, za što je odgovorno Glavno povjereništvo Sindikata i Predsjednik Sindikata.

Članak 6.

Sredstvima Fonda solidarnosti upravlja Odbor Fonda, osim u slučajevima iz članka 8. ovog Pravilnika.
Odbor Fonda od tri člana bira i razrješuje Glavno povjereništvo, sukladno Statutu Sindikata.
Članovi Odbora Fonda između sebe biraju predsjednika Fonda.
Mandat članova i predsjednika Odbora Fonda traje 4 godine s mogućnošću ponovnog izbora.
Odbor Fonda rukovodi aktivnostima vezanim uz funkcioniranje Fonda, te donosi odluke o dodjeli sredstava sukladno odredbama Pravilnika.

Članak 7.

Sredstva iz Fonda solidarnosti odobravaju se članovima Sindikata i sindikalnim podružnicama.
Sredstva iz Fonda solidarnosti članovima Sindikata odobravaju se u slijedećim slučajevima:
– materijalne pomoći/potpore u izvanrednim slučajevima (elementarne nepogode),
– materijalne pomoći/potpore socijalno ugroženim članovima,
– materijalne pomoći/potpore u slučaju teških bolesti članova,
– materijalne pomoći/potpore u slučaju smrti člana Sindikata,
– materijalne pomoći/potpore u slučaju invaliditeta,
– druge vrste materijalnih pomoći/potpora.

Članak 8.

Sredstva iz Fonda solidarnosti kao pomoć/potporu sindikalnim podružnicama odobrava Predsjedništvo glavnog povjereništva u slijedećim slučajevima:
– kod osnivanja podružnice 500,00 kuna,
– kod nedostatka vlastitih sredstava u obnašanju sindikalnih aktivnosti,
– u drugim izvanrednim situacijama
Maksimalni iznos do 10.000,00 kuna ovisi o veličini podružnice i težini problema.

Članak 9.

Pravo na pomoć/potporu iz Fonda solidarnosti imaju članovi Sindikata koji redovito plaćaju članarinu, a nakon tri mjeseca članstva.
Pomoći/potpore iz sredstava solidarnosti pojedincu se odobravaju jedanput u 24 mjeseca.
Sredstva solidarnosti su nepovratna.
Članovi kojima je pomoć/potpora odobrena i isplaćena mogu tek tri mjeseca nakon isplate istupiti iz članstva.

Članak 10.

Zahtjeve za solidarnu pomoć/potporu upućuju sindikalne podružnice uz mišljenje, potpis i ovjeru sindikalnog povjerenika.

Članak 11.

Zahtjevi za odobrenje pomoći/potpore članovima Sindikata dostavljaju se Sindikatu na propisanom obrascu koji mora potpisati sindikalni povjerenik te isti mora sadržavati slijedeće elemente:
– naziv sindikalne podružnice,
– prezime i ime člana,
– adresa stanovanja – prebivalište,
– OIB,
– broj članske iskaznice,
– potvrdu o plaćanju sindikalne članarine (priložiti kopiju zadnjeg obračuna plaće),
– broj tekućeg računa, banka u kojoj se vodi račun i poslovna jedinica banke (s obzirom na mjesto),
– ovjeru i mišljenje sindikalnog povjerenika.
Zahtjev za pomoć/potporu treba biti dostavljen na propisanom obrascu.
Nepotpuni zahtjevi za pomoć/potporu, u skladu s Pravilnikom, bit će odbijeni ili će se tražiti dopuna dokumenata u određenom roku.

Članak 12.

Potrebna dodatna dokumentacija koja se dostavlja:

u slučaju invaliditeta dostavlja se:
– medicinska dokumentacija o liječenju, odnosno rješenje liječničke komisije o invaliditetu, dokaz o načinu nastanka bolesti ili invaliditeta,
visina pomoći/potpore određuje se u postotku od maksimalnog iznosa od 3.000,00 kuna, a sukladno pozitivnim propisima HZMO i to ukoliko je invaliditet nastupio nakon učlanjivanja u Sindikat, po utvrđivanju invaliditeta, jednokratno;

u slučaju smrti:
– zamolba obitelji umrlog člana, smrtni list ili izvod iz matice umrlih, uz pisanu naznaku povjerenika podružnice,
visina pomoći/potpore iznosi 3.000,00 kuna;

za potrebe liječenja, liječničkih operacija, nabavu medicinskih pomagala i lijekova:
– liječnička dokumentacija, predračun…,
visina pomoći/potpore iznosi najviše 3.000,00 kuna;

u drugim slučajevima pomoći/potpore:
– obrazloženu zamolbu, priložiti dokaz opravdanosti zahtjeva, uz pisanu naznaku povjerenika podružnice.
Bez priložene dokumentacije zamolbe se neće rješavati.
Visina pomoći/potpore iznosi najviše 1.500,00 kuna.

Ukoliko iza umrlog člana Sindikata ostaju nepodmirena potraživanja Sindikata prema njemu, pomoć/potpora obitelji će se isplatiti kao razlika između ovim člankom utvrđene pomoći/potpore obitelji člana i potraživanja koja Sindikat ima prema njemu, dok će se ostatak pomoći/potpore uplatiti na ime nepodmirenih potraživanja Sindikata.

III. ŠTRAJKAŠKI FOND

Članak 13.

U štrajkaški fond izdvaja se ukupan iznos sredstava iz članka 2. umanjen za utrošeni iznos iz članka 4. ovog Pravilnika.
Sindikat je obvezan formirati štrajkaški fond za potrebe materijalne podrške štrajku i sudionicima u štrajku.
Glavno povjereništvo odlučuje o formiranju štrajkaškoga fonda i o proporcijama izdvajanja sredstava iz članarine za potrebe Fonda.
O načinu namjenskoga trošenja sredstava, o očuvanju njegove vrijednosti i oplodnji sredstava Fonda odlučuje Glavno povjereništvo.
Sredstva štrajkaškoga fonda mogu se upotrijebiti samo iznimno za druge namjene, ako tako odluči Glavno povjereništvo dvotrećinskom većinom članova, uz suglasnost predsjednika Sindikata i Nadzornoga Odbora.
Informacije o stanju štrajkaškog fonda tajna su Sindikata i dostupne su, pod uvjetima Pravilnika o štrajkaškom fondu, isključivo Glavnom povjereništvu i Nadzornom odboru, te Tajniku i stručno financijskom osoblju u Sindikatu po određenju Predsjednika Sindikata.
Nadzorni odbor osobito brine da se štrajkaški fond formira i da se njime raspolaže na zakonit i statutaran način te s pažnjom dobroga domaćina.

Članak 14.

Sredstva štrajkaškog fonda izdvajaju se na poseban žiro račun i koriste se namjenski.
Sredstva štrajkaškog fonda oplemenjuju se na najpogodniji način, za što je odgovorno Glavno povjereništvo i Predsjednik Sindikata.

Članak 15.

Sredstvima Štrajkaškog fonda se osigurava jednokratna solidarna pomoć/potpora članovima Sindikata za vrijeme štrajka koji traje duže od deset dana, a koji organizira Sindikat.
U slučaju iz stavka 1. ovog članka, članovima Sindikata – štrajkašima, dodjeljuje se pomoć/potpora do 40% visine osnovice za izračun plaća državnih službenika i namještenika određene Kolektivnim ugovorom, a razmjerno broju dana provedenih u štrajku.
Iznos naknade od poslodavca za dane provedene u štrajku zajedno sa iznosom dobivenim od Sindikata ne smiju prelaziti visinu pomoći/potpore određenu u stavku 2. ovoga članka.
Iznos sredstava pomoći/potpore iz stavka 2. ovog članka ovisi o mogućnosti i osiguranim sredstvima u štrajkaškom fondu.

IV. NADZOR NAD MATERIJALNO-FINANCIJSKIM POSLOVANJEM FONDOVA

Članak 16.

Nadzor nad materijalno-financijskim poslovanjem fondova obavlja Nadzorni odbor Sindikata u skladu sa ovim Pravilnikom, aktima Sindikata i važećim zakonskim propisima.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se po postupku koji je predviđen za njegovo donošenje.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik sredstava solidarnosti od 20. veljače i 19. lipnja 2008. godine.

Članak 19. (izmjene i dopune od 22. veljače 2018. godine)

Izmjene i dopune Pravilnika sredstava solidarnosti usvojene na Glavnom povjereništvu dana 22. veljače 2018. godine stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.

PREDSJEDNIK
Boris Pleša, dipl. politolog, v. r.

 

Pravilnik sredstava solidarnostiPravilnik sredstava solidarnosti

Download:
PDF dokument

 

 

 

 


Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika sredstava solidarnostiOdluka o izmjenama i dopunama Pravilnika sredstava solidarnosti

Download:
PDF dokument

 

 

 

 


SFS obrazac zahtjeva pomoćiZahtjev za pomoć kod osnivanja podružnice

Download:
PDF dokument

 

 

 

 


Zahtjev za dodjelu sredstava iz sindikalnog fonda solidarnosti

Download: PDF document