Dodatna prava za zaposlene u Karlovačkoj županiji

Karlovac, 22. kolovoza 2022. – Novim Kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike upravnih tijela Karlovačke županije uređena su dodatna prava.

Među ostalim, uređena su povećanja osnovne plaće djelatnika ako ima akademski naziv doktora znanosti (dr.sc.), te ako ima akademski naziv magistra znanosti sveučilišni specijalist (mr.sc.) odnosno ako ima akademski naziv (univ.spec.) Dodaci se međusobno ne isključuju.

Regulirana su i povećanja koeficijenata složenosti poslova radnog mjesta za ostvareni dugogodišnji staž u upravnim tijelima Županije i njenim pravnim prednicima.