I dalje brušenje koeficijenata složenosti poslova u državnoj i javnim službama

Zagreb, 22. veljače 2024. – Do objave konačnih verzija uredbi i dalje se bruse koeficijenti složenosti poslova u državnoj i javnim službama.

U dostavljenom očitovanju na Vladin Konačan nacrt prijedloga Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi, SDLSN RH je u odnosu na sustav porezne uprave, među ostalim, tražio ukidanje razlike između voditelja ispostava te između pročelnika područnih ureda po kategorijama koje su sada. Zatražili smo povećanje/izjednačavanje koeficijenata za posebna/jedinstvena radna mjesta – poreznik III i specijalista u Poreznoj upravi. Ukazali smo na degradaciju i nelogičnosti radnih mjesta u Službi za nadzor te zatražili da se radna mjesta rangiraju po uvjetima i specifičnostima kao i do sada. Zatražili smo ujednačavanje koeficijenata za radna mjesta viših savjetnika koordinatora i viših poreznih revizora na način da se radna mjesta viših savjetnika koordinatora uvrste u posebna radna mjesta po koeficijentu izjednačena s višim poreznim revizorom. Isto tražimo i za poreznog savjetnika u Središnjem uredu. Tražimo i uvrštavanje voditelja službi 3. i 4. kategorije u posebna radna mjesta te povećanje koeficijenta za voditelja Ispostave 2. kategorije, voditelja 3. kategorije, pročelnika područnog ureda Porezne uprave 3. kategorije, voditelja odjela-ostali, poreznog revizora, višeg savjetnika (novi naziv) – višeg upravnog savjetnika za pravne poslove, informiranje, edukaciju i prekršajni postupak (trenutni naziv), ali i uopćeno povećanje predloženih koeficijenata svim službenicima Porezne uprave.

Kada je u pitanju carinska uprava napomenuli smo kako se, prema specifičnostima poslova, poslovi ovlaštenih carinskih službenika mogu uspoređivati s poslovima policijskih službenika (SSS i VŠS), a s poslovima poreznih službenika u dijelu VSS. Slijedom toga, SDLSN RH je, među ostalim, zatražio povećanje koeficijenta za carinika III u mobilnim jedinicama, carinika III – carinski ured, carinik III (granica, zračne i pomorske luke). Istaknuli smo kako carinika II, voditelja smjene granica i voditelja smjene mobilne jedinice treba smjestiti adekvatno između carinika III i carinika I. Zatraženo je smanjenje razlike voditelja službe za robno granične procedure u Carinskom uredu i Carinika I.

Kada je u pitanju zatvorski sustav ponajprije smo tražili kategorizaciju službenika  analogno kategorizaciji upravitelja i pomoćnika upravitelja u kaznenim tijelima. Ukazali smo i na male koeficijente viših stručnih savjetnika, voditelja odsjeka i voditelja odsjeka, te dostavili svoje prijedloge za ta i druga radna mjesta u zatvorskom sustavu. Upozorili smo kako u prijedlogu Uredbe nisu uvrštena radna mjesta u Službi za elektronički nadzor.

Kada je riječ o sustavu civilne zaštite unutar MUP-a zatražili smo povećanje koeficijenata za pročelnika Područnog ureda civilne zaštite, voditelja Županijskog centra 112 – prve i druge kategorije, voditelja regionalnog centra civilne zaštite Zagreb i Split, samostalnog nadzornika, tehničara civilne zaštite, koordinatora za poslove civilne zaštite. Predložili smo povećanje koeficijenata za pirotehničkog nadzornika – kontrolora kvalitete i pirotehničkog nadzornika – koordinatora poslova.

Vezano uz prijedlog koeficijenata za posebna radna mjesta u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova predložili smo povećanje koeficijenata za ravnatelja uprave, načelnika sektora – diplomat, tajnika kabineta ministra – diplomat, voditelja službe – diplomat, glavnog inspektora – diplomat, višeg informatičkog savjetnika – specijalist, višeg savjetnika u diplomaciji – specijalist, višeg savjetnika u diplomaciji, informatičkog savjetnika u diplomaciji, stručnog suradnika u diplomaciji, višeg referenta u diplomaciji, referenta u diplomaciji, vozača pratitelja u diplomaciji. Pozdravljamo uvođenje radnog mjesta službenik za osiguranje I, no i dalje ostajemo kod prijedloga za uvođenjem novih radnih mjesta – djelatnik unutarnjeg osiguranja I i djelatnik unutarnjeg osiguranja II. Predlaže se i ukidanje ograničavanja na jednog izvršitelja za radno mjesto administrativni tajnik čelnika tijela.

Vezano uz jedinstvena radna mjesta u državnoj službi, višeg inspektora specijalistu i višeg savjetnika specijalistu treba uvrstiti u novi naziv radnog mjesta – viši inspektor/savjetnik – specijalist i to s većim koeficijentom, višeg unutarnjeg revizora potrebno je izjednačiti s koeficijentom istog radnog mjesta u javnim službama, za raspored na radna mjesta namještenika III. vrste vozača i vozača državnog dužnosnika predlaže se dopuniti razinom 4.1, a za radno mjesto namještenika III. vrste dodati razinu 1., 2., i 3. Za posebna radna mjesta u državnoj službi predlaže se povećanje koeficijenta profesionalnog diplomata – atašea.

Predložili smo povećanje koeficijenata i u Državnom inspektoratu i to za radna mjesta – viši inspektor – specijalist, viši inspektor, inspektor i inspektor II vrste zvanja.

Kada je riječ o tijelima sudbene vlasti i državnom odvjetništvu, zatražili smo neka nova radna mjesta, za dio radnih mjesta zatražili smo prebacivanje iz jedinstvenih u posebne, a za brojna radna mjesta povećanje koeficijenata. Među ostalim, zatražilo smo povećanje za radno mjesto: viši stručni savjetnik u TSV-u i DO-u, stručni savjetnik u TSV-u i DO-u, stručni suradnik u sudu, upravitelj zajedničke sudske pisarnice ili pisarnice sudske uprave, voditelj zemljišnoknjižnog odjela ili sudskog registra u sudovima, voditelj posebne sudske pisarnice, voditelj državnoodvjetničke pisarnice ili pisarnice državnoodvjetničke uprave u državnom odvjetništvu, ovlašteni zemljišnoknjižni referent, voditelj ovršnog odjela u sudovima, viši zemljišnoknjižni referent, viši referent u sudskom registru za izvršenje kazne ili za ovrhu u tijelima sudbene vlasti, voditelj odjeljka računovodstvenih poslova u DO-u i TSV-u, zemljišnoknjižni referent, sudski referent (u sudskom registru, za izvršenje kazni, za ovrhu ili za ovjeru isprava za uporabu u inozemstvu), administrativni referent – upisničar, računovodstveni referent – financijski knjigovođa, informatički referent za pravosudni informacijski sustav, informatički tehničar za pravosudni sustav, informatički referent i računovodstveni referent, viši sudski savjetnik – specijalist, viši stručni savjetnik – specijalist u Vrhovnom sudu RH, viši sudski savjetnik u Vrhovnom sudu RH, savjetnik predsjednika Vrhovnog suda RH, sudski savjetnik u Vrhovnom sudu RH, viši zemljišnoknjižni sudski savjetnik-specijalist, sudski savjetnik, viši sudski savjetnik, viši sudski savjetnik-specijalist, zemljišnoknjižni sudski savjetnik, viši zemljišnoknjižni sudski savjetnik.

Prijedlozi izneseni vezani uz Pučkog pravobranitelja, odnose se isključivo na položaj savjetnika. Mišljenja smo kako koeficijent savjetnika pučkog pravobranitelja treba biti u rangu savjetnika ministra, odnosno svakako više od savjetnika posebnih pravobranitelja i to upravo u postotku koliko je koeficijent pučke pravobraniteljice viši od koeficijenta posebnih pravobraniteljica. Naglasili smo i kako treba razlikovati savjetnika pučkog pravobranitelja od savjetnika u Uredu pučkog pravobranitelja.

Kada govorimo o Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture RH, među ostalim, napomenuli smo kako najsloženije poslove obavljaju inspektori na radnim mjestima – voditelj Odjela u inspekciji cestovnog prometa i voditelj Službe u inspekciji cestovnog prometa. Odnos rasta koeficijenta nikako nije proporcionalan u odnosu na opis poslova i zadataka. Drugim riječima, odnos rasta tih dvaju koeficijenata nikako nije prihvatljiv te u odnosu na ta radna mjesta prednost treba dati stručnom rješavanju zadata.

Stoga smo predložili da se koeficijent radnog mjesta viši inspektor – specijalist izjednači s koeficijentom voditelja službe u inspekciji cestovnog prometa. Predložili smo i povećanje koeficijenata zapovjednika broda – II vrste te zapovjednika broda – III vrste.

Kada je u pitanju Državna geodetska uprava, među ostalim, predložili smo izjednačavanje usporedivih radnih mjesta u katastrima s onima kako se predlaže u zemljišnoknjižnim odjelima. Uočena je i potreba da se Uredbom utvrdi posebno radno mjesto voditelja odjela područnog ureda za katastar.

Predložili smo da se koeficijenti za plaće djelatnika Konzervatorskih odjela u Ministarstvu kulture i medija (stručni suradnik-konzervator, stručni savjetnik-konzervator, viši stručni savjetnik-konzervator i viši konzervator za arheološku baštinu-ronilac usklade s koeficijentima gotovo istovjetnih radnih mjesta u muzejskoj i konzervatorsko-restauratorskoj javnoj službi. Predložili smo i da se spomenute djelatnike izdvoji u posebna radna mjesta s obzirom na specifičnost i zahtjevnost poslova koje obavljaju.

Kada je u pitanju Odbor za državnu službu, među ostalim, napomenuli smo kako je potrebno odrediti koeficijente za članove Odbora u rangu voditelja službe odnosno za predsjednika Odbora u rangu rukovodećih državnih službenika koje imenuje Vlada RH.

Povećanje koeficijenata predloženo je i u Državnom hidrometeorološkom zavodu i to za voditelje pododsjeka III. vrste.

U odnosu na jedinstvena radna mjesta predložili smo povećanje koeficijenata za referente i voditelje pododsjeka, izjednačavanje koeficijenta savjetnika u kabinetu ministra s koeficijentom višeg savjetnika, izjednačavanje koeficijenta višeg savjetnika-specijaliste s onim voditeljem odjela, te izjednačavanje koeficijenta unutarnjeg revizora u državnoj službi s onim višeg unutarnjeg revizora u javnoj službi.

Kada se govori o informatičkim radnim mjestima, među ostalim, predlažemo povećanje koeficijenta za radno mjesto viši informatički savjetnik-specijalist. Ostalim radnim mjestima u Sektoru informatičkih tehnologija predlažemo dodjeljivanje koeficijenta razmjerno većeg onome kako predlažemo za višeg informatičkog savjetnika-specijalista.

SDLSN RH se očitovao i na Konačan nacrt prijedloga Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama i to u odnosu na cjelokupnu javnu službu, Hrvatski zavod za zapošljavanje, te ustanove zaštite prirode.

U odnosu na cjelokupnu javnu službu, zatražili smo povećanje koeficijenata za radna mjesta: referent, viši referent, suradnik, savjetnik, viši savjetnik, rukovoditelj odjela i rukovoditelj službe.

U odnosu na HZZ, predložili smo povećanje koeficijenata za radna mjesta: voditelj ustrojstvene jedinice 4. (u područnoj službi/područnom uredu), voditelj ustrojstvene jedinice 3. (u središnjem uredu), upravitelj samostalnom ustrojstvenom jedinicom 2, voditelj ustrojstvene jedinice 2, voditelj Odsjeka za administrativne poslove III. vrste, voditelj Odsjeka za računovodstvene poslove III. vrste. Predložili smo da svi viši savjetnici imaju isti koeficijent. Za voditelja ispostave predložili smo izjednačavanje s našim prijedlogom koji se odnosi na voditelja ustrojstvene jedinice 4., kao i izjednačavanje koeficijenata za radno mjesto voditelj Odsjeka za administrativne poslove III. vrste i voditelj Odsjeka za računovodstvene poslove III. vrste u HZZ-u. Predložili smo i da se savjetnicima i višim savjetnicima koji rade s osobama s invaliditetom/osobama pod međunarodnom zaštitom, odnosno za one koji rade sezonu na moru propišu viši koeficijenti od onih savjetnika i viših savjetnika koji nemaju takva dodatna zaduženja.

U odnosu na ustanove zaštite prirode predložili smo uvođenje radnog mjesta lovočuvar ili da se isti smatra radnim mjestom čuvar prirode, s obzirom da trenutno radno mjesto stručni referent za zaštitu divljači – lovočuvar nije izdvojeno u prijedlogu Uredbe.

Dio naših prvotnih prijedloga već je uvažen u konačne nacrte prijedloga uredbi, a slijedom kontinuirane komunikacije s resornim Ministarstvom, dodatno je uvažen i dio prijedloga gore spomenut. Komunikacija se i dalje nastavlja, a na dobrobit službenika i namještenika u državnoj i javnim službama.

O novim prijedlozima uredbi jučer je raspravljalo i novoosnovano Vijeće za praćenje i unaprjeđenje sustava plaća u državnoj službi i javnim službama.

Osnivanje Vijeća predviđeno je Zakonom o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Zadaće Vijeća su praćenje sustava plaća u državnoj službi i javnim službama, analiziranje tržišne konkurentnosti plaća u državnoj službi i javnim službama u odnosu na realan sektor, praćenje financijske održivosti sustava plaća u skladu s fiskalnim okvirom Vlade Republike Hrvatske, praćenje provedbe načela jednakosti plaća i vrednovanja radnih mjesta u skladu s odredbama Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama, davanje mišljenja na prijedlog uredbi i preporuka u skladu sa Zakonom.

Vijeće predlaže Vladi Republike Hrvatske promjene sustava plaća u državnoj službi i javnim službama odnosno promjenu platne ljestvice, raspona koeficijenata u platnim razredima, dodataka na plaću utvrđenih Zakonom i druge promjene vezane uz sustav plaća u državnoj službi i javnim službama.

Prijedlozi uredbi su na današnjoj sjednici Vlade RH.